GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แบบประเมินปัญหาจากการดื่มสุรา(AUDIT test)กับการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง

การสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาการดื่ม

  จากแนวโน้มสถิติหน่วยงานในการรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุราเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทีมบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยนอกต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยสุราแบบผู้ป่วยนอก จากการประชุมและการศึกษาข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องพบว่า ผู้ป่วยขากแรงจูงใจและความตระหนักในการบำบัดฟื้นฟูการเลิกดื่มสุราส่งผลต่อการกลับไปดื่มซ้ำ จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าแบบประเมินปัญหาจากการดื่มสุรา(AUDIT Test)สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้ป่วยประเมินปัญหาด้วยตนเอง(Self Report) ในขณะแรกรับกรณีผู้ป่วยมีการรับรู้ดี หลังจากนั้นให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feed Back)เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนัก และสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่ม ด้วยการแปลผลข้อมูลซึ่งสะท้อนความรุนแรงของปัญหา จากการทดลองใช้ระหว่างเดือนมกราคม 2549 ถึงกุมภาพันธ์ 549 พบว่า การประเมินปัญหาจากการดื่ม และการให้ข้อมูลย้อนกลับส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัว เห็นภาพของปัญหาชัดเจน เกิดแรงจูงใจในการมาบำบัดรักษาต่อเนื่อง จนครบกำหนดตามเกณฑ์   การใช้แบบประเมินต่างๆเป็นเครื่องมือและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ส่งผลกระทบต่อความตระหนัก แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งคงประมาณค่าไม่ได้ และนั่นคือกำลังใจที่จะทำให้เราพัฒนางานต่อไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21721
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)