เรื่องเล่าเร้าพลัง

สอนอย่างไรให้ผู้เรียนสนใจคณิตศาสตร์

เรื่องเล่าเร้าพลัง

 

สอนอย่างไรให้ผู้เรียนสนใจคณิตศาสตร์

 

                                                                   เล่าโดย ครูนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม

                       โรงเรียนวัดบ้านดาบ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1

          

             เมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาใหม่ๆนั้น       ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากกลัวว่าเวลาสอนแล้วนักเรียนไม่เข้าใจและทำแบบฝึกหัดและข้อทดสอบไม่ได้ เมื่อเริ่มสอนต้องพบปัญหาต่างๆหลายอย่าง  เช่น

        

1.ปัญหาจากตัวครู   คือครูขาดประสบการณ์ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์         เป็นครูมือใหม่        แต่พยายามมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด  บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาในการสอน  จึงตัดสินใจนำปัญหาไปปรึกษาเพื่อนที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชานี้มานาน ทำให้เกิดแนวคิดและข้อสรุป

          

2.ปัญหาจากตัวนักเรียน   พื้นฐานที่ต้องนำมาใช้ ยังไม่เหมาะสมกับระดับชั้น    เช่นนักเรียนคูณ หารเลข ไม่คล่องจึงคิดหาวิธีแก้ไขและนำไปใช้ได้ถูกต้อง

          

 3. ปัญหาจากด้านอื่นๆ เช่นคู่มือครู  ตำราเรียน  หลักสูตรต่างๆ  งบประมาณจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ

                    

จากปัญหาที่เกิดขึ้น  ข้าพเจ้าจึงปฏิบัติดังนี้

 

      1.   ศึกษาค้นคว้า หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์  ศึกษาคู่มือครู เอกสารตำราของสำนักพิมพ์ต่างๆ

     2.  เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการจัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด  หรือ

 อบรมตามความสมัครใจโดยใช้งบประมาณส่วนตัว

      3.   เตรียมการสอนจัดทำแผนการเรียนรู้ จัดทำและจัดหาสื่อเพื่อนำมาใช้ประกอบการสอน

      4.  คิดหาวิธีการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายให้ความเป็นกันเอง

 กับนักเรียน สอนโดยใช้เกม  และเพลงต่างๆเพื่อฝึกทักษะกระบวนการ คุณธรรมและเจตคติที่ดี

      5.   กิจกรรมการเรียนการสอนจะสอนโดยการฝึกปฏิบัติจริง เช่นการพิสูจน์ทฤษฎีบทต่างๆ

      6.   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะฝึกให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิด และรู้จักการใช้

 แหล่งเรียนรู้ในการค้นคว้า เช่น การทำโครงงานตามความสนใจโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

      7.  การเรียนการสอนจะฝึกให้นักเรียนรู้จักการสรุปองค์ความรู้ เช่นการทำแฟ้มพัฒนางาน

โดยให้นักเรียนสรุปเนื้อหาตามความเข้าใจ และสร้างแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบตามความสามารถของตนเอง เป็นการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างหนึ่ง

        8.  การผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการผลิต ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

และได้ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันด้วย

        9.   สอนซ่อม/ เสริม ในวันหยุดให้นักเรียน และ พักกลางวัน ให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังใช้วิธีเพื่อนช่วยสอนเพื่อนด้วย   

 

          จากประสบการณ์การสอนทำให้เข้าใจวิธีการเรียนการสอนมากขึ้น   นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีชอบที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เช่น การเรียนชุมนุมคณิตศาสตร์ นักเรียนจะเรียนด้วยความสนใจและตั้งใจ  นอกจากนี้ได้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง เลขยกกำลัง    ขึ้นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนทำให้ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อีกอย่างหนึ่ง

           จากผลของการตั้งใจและสนใจพัฒนาคน    พัฒนางาน ช่วยสร้างคนให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดความสำเร็จต่อบุคคลและองค์กร  ทำให้เรียนได้อย่างมีความสุข เกิดความรักและความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อนรักเพื่อน นักเรียนรักโรงเรียน ช่วยทำให้ผลการเรียนดีขึ้น      ทำให้เกิดกระบวนการตามที่หลักสูตรต้องการคือ คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในระดับต่างๆ     และนักเรียนสามารถเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับศูนย์เครือข่ายฯ  และระดับต่างๆอย่างน่าภาคภูมิใจ

 

 

................................................................................................

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#km#เรื่องเล่าเร้าพลัง

หมายเลขบันทึก: 216926, เขียน: 16 Oct 2008 @ 11:38 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 15:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)