แผนบูรณาการการอ่าน

การอ่าน

ตัวอย่างแผนบูรณาการการอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย                           

ช่วงชั้นที่ 3 (  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 )

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การพัฒนาทักษะการอ่าน                                  

 เวลา    10  ชั่วโมง                                                       

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง   คุณค่าของการอ่าน                          

เวลา       2  ชั่วโมง

.............................................................................................................................................................

มาตรฐาน   1.1  :  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและ

                                    สร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

สาระสำคัญ

                การอ่านหนังสือจะช่วยสร้างความรู้และความคิด ช่วยกำหนดแนวทางการปฏิบัติตน และการดำเนินชีวิตที่ดี ช่วยตรวจสอบความรู้ และช่วยสร้างแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ คุณค่าที่ได้จากการอ่าน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                1.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงคุณค่าของสิ่งที่อ่านได้

    2.  นักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณค่าของการอ่านได้ 

    3.  นักเรียนสามารถนำคุณค่าของการอ่านมาออกแบบทำเป็นหนังสือเล่มเล็กได้

เนื้อหาสาระ

                1.     การอ่านช่วยสร้างความรู้และความคิด

                2.     การอ่านช่วยกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนเองและการดำเนินชีวิต

                3.     การอ่านช่วยตรวจสอบความรู้

                4.     การอ่านช่วยสร้างแนวทางในการดำเนินชีวิต

 

กิจกรรมการเรียนรู้

               

ขั้นนำ  

                1.     ให้นักเรียนทุกคนจับสลากที่ครูเตรียมไว้คนละ  1  ใบ  แล้วเปิดอ่านชื่อสัตว์ที่ตนเองจับสลากได้  จากนั้นก็ทำเสียงร้องของสัตว์ชนิดนั้น  โดยคนที่ทำเสียงร้องของสัตว์เหมือนกันจะได้อยู่กลุ่มเดียวกันและครูบอกให้นักเรียนทราบว่ากลุ่มที่รวมได้นี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้ในการเรียนหน่วยที่  1  เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่าน    จากนั้นให้นักเรียนทุกคนดูวีดิทัศน์ชุด  เส้นสีลีลาวรรณกรรม  ตอน  กำเนิดนางผีเสื้อสมุทร

                2.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถามดังนี้

              -  นางผีเสื้อสมุทรคือใคร

                        -  นางผีเสื้อสมุทร มีลักษณะเด่นอย่างไร

                        -  เมื่อดูวีดิทัศ น์แล้วนักเรียนสนใจที่จะศึกษาความเป็นมาของนางผีเสื้อสมุทรเพิ่มเติม  จะไปอ่านได้จากวรรรคดีเรื่องใด

                        -  นักเรียนคิดว่า  การอ่าน  มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

ขั้นสอน

                2.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า  นักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อได้อ่านข้อความนี้  และนักเรียนคิดว่า คุณค่าของการอ่าน มีอะไรบ้าง

ขั้นสอน

                3.  นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรู้ เรื่อง  คุณค่าของการอ่าน

                4.   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในใบความรู้เพิ่มเติม

                5.  ให้นักเรียนทุกคนอ่านบทความ  เรื่อง  ความเข้าใจในเรื่องอุปสรรคและความผิดพลาด                                         

          6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1 เรื่อง  วิเคราะห์คุณค่าของการอ่าน  จากบทความ  เรื่อง  ความเข้าใจในเรื่องอุปสรรคและความผิดพลาด                                        

               7.   นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคุณค่าของการอ่านที่วิเคราะห์ได้ในใบงานที่  1  มาออกแบบทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก

 

ขั้นสรุป

                8.     ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานหนังสือเล่มเล็กหน้าชั้นเรียน

                9.     ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณค่าของการอ่านอีกครั้งหนึ่ง

    10.  ครูนำผลงานหนังสือเล่มเล็ก  ไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศเพื่อให้นักเรียนมาอ่านในเวลาว่าง

 

สื่อการเรียนรู้

                1.     สลากชื่อสัตว์  6  ชนิด  ได้แก่  หมู  ม้า  วัว  แมว  เป็ด  แพะ

                2.     ใบความรู้ เรื่อง  คุณค่าของการอ่าน

                3.   บทความ  เรื่อง  ความเข้าใจในเรื่องอุปสรรคและความผิดพลาด                                 

                4.   ใบงานที่  1  เรื่อง  วิเคราะห์คุณค่าของการอ่านด้านต่างๆ  เรื่อง  ความเข้าใจในเรื่องอุปสรรคและความผิดพลาด                                 

    5.   วีดิทัศน์  ชุด  เส้นสีลีลาวรรณกรรม  ตอน  กำเนิดนางผีเสื้อสมุทร

    6.  เครื่องเล่นวีดิทัศน์

 

การวัดและประเมินผล

วิธีวัด

                1.     ประเมินจากการทำงานกลุ่มในการทำใบงานที่  1  เรื่อง  วิเคราะห์คุณค่าของการอ่านด้านต่างๆ 

                2.     ประเมินจากผลงานกลุ่ม  คือ  หนังสือเล่มเล็ก

เครื่องมือวัด

                1.    แบบประเมินการทำงานกลุ่มในการทำใบงานที่ 1  เรื่อง  วิเคราะห์คุณค่าของการอ่านด้านต่างๆ  

                2.   แบบประเมินผลงานกลุ่ม  คือ  หนังสือเล่มเล็ก    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jakjan

คำสำคัญ (Tags)#การอ่าน#บูรณาการ#ภาษาไทย

หมายเลขบันทึก: 216340, เขียน: 13 Oct 2008 @ 17:54 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 11:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

Flower-313Flower-257Flower-340

ข้อมูลเยี่ยมเลยครับ

ไม่รู้หลายเรื่องเลย

เลยขออนุญาต ก๊อบ เก็บไว้ก่อน

แลกกับสิ่งเล็กน้อยข้างบนนะครับ

 

ไม่มี
IP: xxx.9.142.85
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ