ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน

ลดค่าใช้พลังงานไฟฟ้าได้10%
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประเมินสถานการณ์
ปัจจุบันจำนวนการซักเสื้อผ้า  เครื่องนอนต่างๆ มีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าต้องทำงานหนักตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเสื้อผ้าและเครื่องนอนนั้น นอกจากเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น  ผลที่ตามมากอีกก็คือ การชำรุดเสียหายของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่เกิดบ่อยครั้งขึ้นจากการทำงานหนัก
เจ้าหน้าที่ของงานซักฟอกทุกคนมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงคิดหาทางที่จะลดภาระงานของเครื่องอบผ้าโดยหาทางใช้พลังงานแสงแดดจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอบผ้าดังนี้
สร้างราวตากผ้า ให้สามารถตากผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มได้ 200 ผืน
วัตถุประสงค์
1.       เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า
2.       เพื่อเป็นการลดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องอบผ้า
3.       นำคุณสมบัติของพลังงานแสงแดดใช้ประโยชน์
การดำเนินการ
                ขออนุมัติสร้างราวตากผ้า ความยาว 17 เมตร จำนวน 20 วา (สามารถตากผ้าปูที่นอน/ผ้าห่มได้       200 ผืน)  ปัจจุบัน (ก.พ. 49) ได้รับอนุมัติแล้วอยูในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ลดค่าใช้พลังงานไฟฟ้าได้10%       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานซักฟอกความเห็น (0)