One  Stop  Service
การบริการรับผ้าซักและส่งผ้าซักแล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1.       เพื่อเป็นการสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้ป่วยให้มีเสื้อผ้าเครื่องนอนต่างๆอย่างพอเพียง
2.       ผู้ป่วยได้ใช้เสื้อผ้าและเครื่อวงนอนต่างๆที่สะอาดเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบำบัดรักษา
3.       ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมและมลภาวะจากเสื้อผ้าผู้ป่วยที่ใช้แล้วถูกจัดการได้อย่างรวดเร็ว
การดำเนินการ
1.       จัดเจ้าหน้าที่งานซักฟอกบริการเก็บเสื้อผ้าที่ต้องการซักตามตึกผู้ป่วยตั้งแต่เวลา        08.00 – 09.00 น.
2.       ดำเนินการซักตามกรรมวิธี
3.       จัดส่งให้ตึกผู้ป่วยในวันเดียวกันไม่เกินเวลา 16.00 น.
ผลการดำเนินการ
                แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน 100%