ศัพท์การศึกษาวันนี้ (3)

Vocabulary Today

ตำแหน่งรองอธิการบดี...

 

 

  1. vice president for academic affairs รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  2. vice president for administration รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  3. vice president for planning and development รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  4. vice president for property management รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
  5. vice president for research รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
  6. vice president for student affairs รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต/ นักศึกษา

ทบวงมหาวิทยาลัย.  ประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน qa-kamphanatความเห็น (0)