การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนนี้ที่แต่ละปีจะต้องมีการมารายงานผลการดำเนินงานกันทุกฝ่าย

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ผมได้ไปร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเขาจัดกันอย่างนี้ทุกปี ก่อนปิดภาคเรียน เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่ 9.00-16.00น.ที่ทุกคน ทุกฝ่ายจะต้องสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีทำเป็น Powerpoint มานำเสนอ และซักถามกัน โดยทุกคนจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหมด

    เมื่อปีที่แล้วผมก็ไปฟังมาครั้งหนึ่งแล้ว ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารและทีมงานที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นระบบตามวงจร PDCA และได้บอกไว้เมื่อปีที่แล้วว่า ปีหน้าจะมาฟังดูว่า ที่รายงานถึงปัญหา ข้อเสนอแนะไว้ ได้นำไปสู้การปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องหรือไม่ และปีนี้ก็ได้เห็นความต่อเนื่องแล้ว

    ประเด็นที่แต่ละฝ่ายนำเสนอก้จะมีเรื่อง ผู้รับผิดชอบ ขอข่ายของงาน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีดำเนินงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลที่เกิดกับนักเรียน ครู โรงเรียน และปัญหา/ข้อเสนอแนะ ปีนี้มีข้อสังเกตว่าแต่ละฝ่ายมีข้อมูล สารสนเทศที่สามารถนำไปสู่การวางแผนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น บางข้อมูลมีความน่าสนใจมาก เช่น ผลการตรวจสุขภาพพบว่า มีนักเรียนที่ผิดปกติ เกือบ 50 % แต่เมื่อดูข้อมูลในรายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความผิดปกติทางสายตา ทำให้น่าคิดว่าสาเหตุมาจากการเล่นเกมคอมคิวเตอร์หรือไม่ ซึ่งได้เสนอให้โรงเรียนลองสำรวจดูว่ามีนักเรียนติดเกม(เล่นเกิน 3 ชั่วโมงติดกัน)มีกี่เปอร์เซ็น นอกจากนี้ยังมีโรคภูมิแพ้อีกไม่น้อย และแนวโน้มมีจำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนก็มีมาตรการแก้ไขที่ดีแล้ว ข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆอีก เช่น นักเรียน ม.2 และ ม.4 ป่วยมากกว่าชั้นอื่น นักเรียน ม.3 ได้รับอุบัติเหตุสูงสุด เป็นต้น ต้องขอชื่นชมโรงเรียนที่มีมาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างดี  ก็เสียดายที่ไม่สามารถได้ดูการเสนอผลงานครบทุกฝ่าย เพราะเขาจะเสนอวันที่ 28 มีค.ซึ่งผมไม่สามารถไปได้

       อยากเห็นโรงเรียนอื่นทำอย่างนี้บ้าง  ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนเริ่มทำแล้ว  และท่าน ผอ.ประไพ (ผอ.สพท.) ได้กล่าวในตอนเปิดประชุมว่า  อยากจะทำกับผู้บริหารโรงเรียนให้มารายงานผลปฏิบัติงานประจำปีอย่างนี้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

kanya
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจในเรื่องความผิดปกติในสายตาเด็ก สำหรับสถานศึกษาทั่วไปเหตุผลหนึ่งน่าจะมาจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่นความอับทึบของห้องเรียน แสงสว่าง หลอดไฟ ซึ่งในยุคนี้ยุคที่โรงเรียนประหยัดค่าสาธารณูปโภค น่าจะมีส่วนบ้าง