มีธรรมะจากบ้านธรรมะ มาฝาก

                     ใจเป็นใหญ่

                    คาถาธรรมบท

           ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า

          มีใจเป็นใหญ่  สำเร็จแล้วด้วยใจ

                ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว

                 พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี

        ทุกข์ย่อมไปตามเขา  เพราะเหตุนั้น

ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้น