เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังของคุณสุรินทร์ พิชัย ตอนที่ 3 การปรับปรุงบำรุงดินและการเตรียมดินปลูก

 

 

 

 

 จากการถอดบทเรียนของคุณสุรินทร์ พิชัย  ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายนักส่งเสริมการเกษตรประกอบไปด้วยนักส่งเสริมการเกษตรของอำเภอคลองขลุง ขาณุวรลักษบุรี คลองลาน ทรายทองวัฒนา และบึงสามัคคี โดยคุณสุรินทร์ ได้เล่าถึง เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนั้น จากที่ได้กล่าวไปในตอนที่ 1 ด้านการคัดเลือกพันธุ์ดี ตอนที่2 การวางแผนการปลูกและการเก็บเกี่ยว แล้ว สำหรับในตอนที่ 3 นี้จะขอกล่าวถึงด้านการปรับปรุงดินและการเตรียมดินปลูก

 

 

 

 

              พื้นที่ปลุกมันสำปะหลังส่วนใหญ่ในเขตอำเภอคลองขลุง และหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกรผู้ปลุกมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานาน  แม้จะมีการใช้ปุ๋ยเคมีช่วยมันสำปะหลัง ติดต่อกันหลายปีเช่นกัน  ในบางช่วงที่เกิดฝนตกหนักสภาพบางพื้นที่จะเกิดการกัดเซาะหน้าดิน และการพังทลายของดิน ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จะทำได้โดยการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ เพื่อป้องกันการสูญเสียแร่ธาตุอาหารบริเวณผิวหน้าดิน ทำได้โดยการใช้ปุ๋ยพืชสดที่ได้จากการปลูกพืชตระกูลถั่ว ถั่วพร้า ปอเทือง ปลูกแล้วทำการไถกลบในช่วงที่กำลังออกดอก  สำหรับต้นและใบมันสำปะหลัง จากการขุดและทำการเก็บเกี่ยวสามรถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดได้เช่นกัน

   

             จากประสบการณ์ของคุณสุรินทร์ ได้เล่าต่อไปว่า ตนเองอยากจะแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันได้ใช้ปุ๋ยคอก ประเภทขี้ไก่ ซึ่งหาได้ง่ายและราคาถูกในท้องถิ่น  โดยใส่อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงปลูกมันสำปะหลัง แล้วพรวนดินไถกลบก่อนการปลูกมันสำปะหลัง เพราะว่าขี้ไก่จะมีแกลบผสมอยู่มาก ซึ่งจะช่วยในการปรับสภาพโครงสร้างของดินให้โปร่งร่วนซุย เหมาะแก่การลงหัวของมันสำปะหลัง ผลผลิตจึงสูงตอบสนองต่อการเจริญเติบโต ของต้นมันสำปะหลังกับปุ๋ยขี้ไก่จะเด่นชัดมากในดินที่เป็นดินทรายจัด  ซึ่งมันสำปะหลังจะมีความเจริญเติบโตของลำต้น และใบอย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้เกิดการคลุมพื้นที่ปลูกภายในระยะเวลา 2 เดือน จะลดจำนวนครั้งของการกำจัดวัชพืชได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

             การเตรียมดินปลูก มันสำปะหลัง โดยทั่วไปจะปลูกได้ในดินทั่วไป ตั้งแต่ดินเหนียว ถึงดินทราย แต่จะให้ผลผลิตสูงในดินเนื้อหยาบและดินร่วนซุย ที่มีการระบายน้ำได้ดี ควรจะหลีกเลี่ยงการปลูกในดินที่ชื้นแฉะ เพราะหัวมันสำปะหลังจะเน่าเสียหายได้ง่าย และมีปริมาณกรดไฮโซยานิคสูงในช่วงที่ต้นมันกำลังจะเจริญเติบโต  ก็จะทำให้ชงักการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

 

            จากประสบการณ์ของคุณสุรินทร์  การเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จะต้องเตรียมดินให้ลึกร่วนซุย และทำลายวัชพืชให้หมดสิ้น เนื่องจากจะมีผลทำให้มันสำปะหลังที่ปลูกมีความงอก และต้นรอดสูง ท่อนพันธุ์ที่ปลูกสัมผัสกับดินมากกที่สุด

 

 

 

 

              คุณสุรินทร์ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า สำหรับการเตรียมดินที่ใช้ผาน3 ครั้งแรก และตามด้วยผาน 7 เป็นวิธีการที่เหมาะสม โดยเข้าไถพรวนในช่วงที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม สำหรับการปลูกมันสำปะหลังช่วงปลายฝน ควรไถพรวนภายหลังฝนตกแล้ว 2-3ท วัน เมื่อจะทำการปลูกมัน จึงควรไถแปรดินด้วยจานพรวนหรือผาน 7 อีกครั้งหนึ่ง วิธีการนี้มันสำปะหลังจะงอกและสามารถเจริญเติบโตข้ามฤดูแล้ง โดยอาศัยความชื้นในดินที่มีอยู่

 

 

            สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูฝน จะขอแนะนำให้มีการยกร่องแล้วปลูกบนสันร่องจะดีกว่าหากมีฝนตกชุกจะสามารถระบายน้ำไปตามร่องได้ หากพื้นร่องไม่สม่ำเสมอลุ่มๆดอนๆน้ำฝนจะแช่ขังในร่องทำให้ต้นมันสำปะหลังชงักการเจริญเติบโตถึงตาย ได้เช่นกัน