การปฎิบัติตนต่อการศึกษาผู้ใหญ่

การปฎิบัติตนต่อการศึกษาผู้ใหญ่

วิเชียรศรี วิวิธสิริ (2541) กล่าวถึงลักษณะของการปฏิบัติตนของผู้สอนต่อการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ ดังนี้

1. ในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่ม

     1.1 ทำตัวเป็นกันเอง

     1.2 เป็นผู้ประสานประโยชน์ของกลุ่ม

     1.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

     1.4 ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่ม

2. ในฐานะเป็นผู้จัดบรรยากาศและกระบวนการเรียนการสอน

     2.1 กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี

     2.2 ส่งเสริมความคิดของผู้เรียน รวมทั้งให้ผู้เรียนตอบสนองและส่งเสริมความคิดของผู้สอน

     2.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด

    2.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียน

    2.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทร่วมในการสรุปเรื่องราวที่ตนเรียน

    2.6 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถและให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและ

         กัน

    2.7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมรวมทั้งให้ข้อ
          เสนอแนะอื่น ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุสลา รัฐธรรม : G3ความเห็น (0)