การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ 41202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

tut_tu
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ 41202

                   ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    

ผู้รายงาน              นางจิราวรรณ  อิ่มใจ

ตำแหน่ง                วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี   เขต 1

 

บทคัดย่อ

 

                     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ 41202

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 10 ชุด  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ทุกชุด

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่จัดทำขึ้นมีลักษณะน่าสนใจ มีสีสัน สดใส  สวยงาม เนื้อหาไม่ยากจนเกินไป  คือ นักเรียนอ่านเรื่อง  Places and Travel  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่และการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี โดยนำข้อมูลที่สืบค้นมาจาก Internet  แล้วสามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่าน โดยการ

ตอบคำถาม สรุปเรื่องแสดงความคิดเห็น จากเรื่องที่อ่าน  แล้วสรุปเรื่องด้วยแผนภาพความคิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อ  นอกจากนี้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจยังมีคำตอบ ที่ถูกต้องให้นักเรียนได้ตรวจสอบได้ทันที  

ซึ่งจะเป็นการเสริมแรงที่ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนุกสนาน  ซึ่งเป็นไปตามหลักการเรียนรู้ดังที่  พรรณี ช. เจนจิต (2528)  กล่าวไว้ว่า นักเรียนจะเรียนรู้มากขึ้นในแต่ละขั้นได้  หากมีการเสริมแรงหรือเติมพลังอย่างทันที ทันใด  

ดังนั้น แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่จัดทำขึ้นเป็นสื่อการสอน ที่ทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพ

ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  สมควรอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดทำ  และจัดหาแบบฝึกทักษะมาใช้ประกอบการสอน 

นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ข้อดีของแบบฝึกทักษะ คือช่วยผ่อนแรงและลดภาระของครูได้

                       จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ทั้ง 10 ชุด มีผลสัมฤทธิ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นั้น

คือ คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

นั่นแสดงว่า  นักเรียนเกิดการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่สร้างขึ้น

สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ได้เป็นอย่างดี     

                        ผลการศึกษา  พบว่า

1.       แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ 41201 ภาษาอังกฤษ

อ่าน-เขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนด 80/80

                     2.  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.84

     3.  คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ทั้ง 10 ชุด มีผลสัมฤทธิ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นั้น  คือ  คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 

     4.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

อยู่ในระดับดีมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

หมายเลขบันทึก: 213003, เขียน: 30 Sep 2008 @ 16:32 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 23:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • เรื่องนี้อยู่ที่ไหนครับ
  • ในหนังสือพิมพ์หรือ Text ของนักเรียนครับ
  •  Places and Travel  
wilailuck
IP: xxx.147.36.84
เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างมีให้ดูไหมคะ

Nancy
IP: xxx.26.68.240
เขียนเมื่อ 

อยากดูตัวอย่างแบบฝึก

IP: xxx.47.215.214
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นตัวอย่างแบบฝึกการอ่านplaces and travel

จุลาพร สุขรักษ์
IP: xxx.123.176.107
เขียนเมื่อ 

ดิฉันกำลังทำแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น ม.5 อยากเห็นตัวอย่างแผนและแบบฝึกทักษะม