บทคัดย่อการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


การประเมินตามสภาพจริง

 

 

ชื่อเรื่อง                  :    ผลการใช้รูปแบบการนิเทศโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
                                  ตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับครูผู้สอน สำนักงานเขต
                                  พื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ผู้ศึกษา                  :    นางปราชิญา   ศิรินิกร

หน่วยงาน               :    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ปีที่พิมพ์                 :   2551

 

บทคัดย่อ

 

               ผลการใช้รูปแบบการนิเทศโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์  4 ประการ  คือ  1)เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบการนิเทศโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบการนิเทศโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตามสภาจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของครูผู้สอนที่มีต่อการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบการนิเทศโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบการนิเทศโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  5) เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนจากครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบการนิเทศโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ครูผู้สอนจำนวน  120  คน  จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่ผู้ศึกษาเป็นศึกษานิเทศก์ประสานงานประจำโรงเรียน จำนวน  6  โรงเรียน  คือ โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187  จำนวน  5  คน  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนียอุปถัมภ์)  จำนวน  22   คน   โรงเรียนบ้านดงอุดม  จำนวน  28  คน  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  จำนวน  40  คน  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า  จำนวน  20  คน และโรงเรียนชุมชนหนองแสง  จำนวน  5  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   1)  แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2) แบบวัดเจตคติของครูที่มีต่อการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน และ 4) แบบสำรวจระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)   วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS   for Windows

                   ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

                        1. ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต  1  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เท่ากับ  83.07/82.08  

                        2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูหลังการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ   ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม

                         3.  ผู้เข้าอบรมมีเจตคติที่ดีต่อชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

                         4. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของกลุ่มเป้าหมายหลังการพัฒนาตามรูปแบบ   การนิเทศโดยการการอบรมเชิงปฏิบัติการ สูงกว่าก่อนพัฒนา  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01       

                         5. เจตคติของครูผู้สอนที่มีต่อการประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหลังการพัฒนาตามรูปแบบการนิเทศโดยการการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                         6. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบการนิเทศโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  หลังเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 

                      7. ผลการสำรวจระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบการนิเทศโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   จำนวน   1,478  คน   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น

 

หมายเลขบันทึก: 212616เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2008 10:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2012 10:37 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี