บล็อกกับการสื่อสารขององค์กร


         วันนี้ผมได้รับอี-เมล์จากบริษัท Melcrum (www.melcrum.com) แจ้งว่าเขาจะจัดประชุม Strategic Communication Management Summit Asia – Pacific ที่ฮ่องกง   ระหว่าง 28 – 30 พ.ย.48   เขาจึงส่งแบบสอบถามมาให้ผมกรอก


          คำถามข้อที่ 1   เป็นดังนี้

 

                                     Questionnaire (link)

 

 

          เห็นความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจในการใช้บล็อกเป็นเครื่องมือสื่อสารไหมครับ


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                    5 ส.ค.48