ตามที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ซึ่งเป็นสถานศึกษาเครือข่ายของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดให้มีกิจกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2" ในวัน อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548 ณ หอประชุมจิระวิทยาคาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เป็นการต่อยอดการจัดการความรู้ที่ได้ริเริ่มเอาไว้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 

         ปรากฎว่าขณะนี้ได้มีครูและผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 นี้ สถานศึกษาเครือข่ายทั้งหลายจะได้นำประสบการณ์ ความรู้และผลงานของนักเรียนที่เป็นผลจากการปฏิรูปการเรียนรู้มาแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่  นับเป็นข่าวดีที่น่าภาคภูมิใจยิ่งครับ

         โปรดอ่านรายละเอียดใน "รายงานสดการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2"