JUTHAMASS

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ

    บรรยากาศ

 

                โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบ บรรยากาศมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่มีบรรยากาศสิ่งมีชีวิตบนโลกจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นอกจากนี้บรรยากาศยังทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่บนโลกอย่างมากมายมหาศาล ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของบรรยากาศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ จะช่วยให้มนุษย์สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ มนุษย์จึงคิดหาหนทางป้องกันและแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง บรรยากาศความเห็น (0)