รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

ทองสง่า
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
 และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ผู้วิจัย ประเชิญ  ยืนยั่ง 
โรงเรียน โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
ปีที่พิมพ์  2550

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ  (1)  สร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ก่อนเรียนและหลังเรียน
(3)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (5)  ประเมินหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยผู้เชี่ยวชาญ  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  อำเภอคำชะอี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  จำนวน  35  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  7  เล่ม  ได้แก่  การเรียนรู้วิถีของพระสงฆ์เรื่องมิตรแท้มิตรเทียม  เรื่องการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  เรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่วัด  เรื่องมารยาทชาวพุทธและชาวพุทธตัวอย่าง  เรื่องพระเจ้าอโศกมหาราช  จอมจักรพรรดิผู้ใฝ่ธรรม  และเรื่องพระโสณะและพระอุตตระ ผู้นำพระพุทธศาสนาสู่สุวรรณภูมิ  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  จำนวน  7  แผน  แบบประเมินผลหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยผู้เชี่ยวชาญ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบท้ายเรื่อง  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ  t-test  (Dependent) 
 ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้
 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น  มีค่าเท่ากับ  83.06/82.64  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ก่อนเรียนและหลังเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
 3.  ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น  มีค่าเท่ากับ  0.7288  แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  ร้อยละ  72.88 
 4.  ผลการวัดความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 5.  ผลการประเมินหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  หน้าที่ชาวพุทธ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยผู้เชี่ยวชาญ  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายเล่ม  พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกเล่ม

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#มุกดาหาร#หน้าที่ชาวพุทธ#หนังสืออ่านเพิ่มเติม#รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

หมายเลขบันทึก: 211966, เขียน: 27 Sep 2008 @ 10:21 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)