การอบรมระบบ HHCP

สิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือเป้าหมายจากการอบรม คือ การเกิดเครือข่ายการประสานการบริการระหว่างสถาบัน
     หลังจากการประชุมวิชาการ Sharing for Learning  ฝ่ายการพยาบาลฯ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด  สภากาชาดไทย  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  ระบบ Home Health Care Process (HHCP) ผู้ป่วย Stroke  เป็นการอบรมที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำระบบ HHCP ในกลุ่มผู้ป่วย Stroke  ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการลดระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล  และลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว
     การอบรมใช้เวลา 2 วัน  เป็นการเปิดโครงการครั้งแรก โดยโครงการนี้ฝ่ายการพยาบาล ร.พ.จุฬาฯ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย  ได้ทำการศึกษาวิจัยและนำไปสู่การวางระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke มาตั้งแต่พ.ศ. 2542   อาจกล่าวได้ว่าเป็นการถ่ายทอดระบบ HHCP ให้กับสถาบันอื่น ในเชิงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ  มีผู้เข้าอบรม 46 คน มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน
      การอบรมครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากวิทยากรแล้ว  ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียน โดยนำความรู้จากวิทยากรไปสู่การสร้างระบบ HHCP ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบัน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม  กลุ่มผู้เข้าอบรมบางสถาบันบอกว่าได้รูปแบบของ HHCP ที่ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติในสถาบันที่เหมาะสมกับบริบทตนเอง  สิ่งที่เพื่อนร่วมกลุ่ม  รู้ในบริบทของเขา สิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเป้าหมาย คือการเกิดเครือข่ายการประสานการบริการระหว่างสถาบัน และเครือข่ายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยระบบอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cnochulahospitalความเห็น (0)