มีพระราชดำรัสของในหลวงของเราเรื่องการส่งเสริมคนดี ทำให้นึกถึงงานที่ตนเองเกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ได้ตามไปสัมภาษณ์คนดีที่มีวินัยด้านสุขภาพ(เพื่อลงในคอลัมภ์ข่าวสารบำราศฯ)และเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นในหน่วยงานได้  ดิฉันคิดว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนมีอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าคนที่เลิกบุหรี่ได้ ลดความอ้วนได้(โดยไม่ใช้ยา) รวมท้งผู้ที่ดำรงความมีสุขภาพดีดีโดยใส่ใจส่งเสริมสุขภาพตนเองอย่างสมำเสมอ ทุกคนมีความตั้งใจ อดทน  มุ่งมั่นเอาจริง มีและเข้าใจเหตุผลในการกระทำของตนเอง สมควรได้รับการยกย่องส่งเสริมเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น

ดิฉันก็ได้รับรู้ซึมซับรับรู้สิ่งดีดีที่มากกว่าคนอื่นเพราะสัมภาษณ์มามากกว่า 1หน้ากระดาษแต่ต้องย่อให้เหลือ 1หน้ากระดาษ และสิ่งหนึ่งทีสังเกตเห็นพบว่าทุกคนมีความสุขที่ได้บอกเล่า ความสำเร็จ(บุญจากการกระทำ) ทุกคนล้วนทำให้ดิฉันเองประทับใจ(ได้อนุโมทนาในความดี)

และถ้าทุกคนคิดว่าการทำงานคืองานบุญ แล้วบอกบุญ ทำบุญเป็นลูกโซ่ไปเยอะๆคงมีอานิสงค์ต่อเจ้าหน้าที่และองค์กรอย่างมาก และมากมาก นะคะ