หลังจากที่โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มต้นไปเมื่อเดือน ตุลาคม 2548 ที่ รพ.เทพธารินทร์  นับเวลาได้ 5 เดือนพอดี  เหมือกับเวลาไม่นานมาก แต่ความรู้ต่างๆ ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสมำเสมอ ทั้งทางโทรศัพท์  อีเมลล์ และ บล๊อก

จนเมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2549 ทางทีมโรงพยาบาลธาตุพนม ยินดีที่สุด ในความกรุณาของทีมงาน รพ.เทพธารินทร์อีกครั้ง ผ่านทางมูลนิธิพัฒนาเพื่อการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอำนายที่ ใจดีอย่าง ดร.วัลลา  ตันตโยทัย  ที่ทำหน้าที่ อำนวย ได้ยอดเยี่ยม อบอุ่นที่สุด  ที่นอกจากมาเยี่ยมให้กำลังใจ แบบเพื่อนเยี่ยมเพื่อแล้ว  ยังได้มาเติมเต็มระบบงานให้กับทางทีมธาตุพนม  โดยเชิญ   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร จากสถาบันราชประชาสมาสัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้า  มาเป็นวิทยากรพิเศษ โดยมีผู้สนับสนุนกิจกรรม คือ คุณธัญญลักษณ์  เกียรติชื่น บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน       

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ติดตามเยี่ยมเพื่อน ในเครือข่ายการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

2.ต่อยอดในการพัฒนางานการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานของทีม ธาตุพนม

      วันที่ 8 มีนาคม 2549

7.20 น. ทีมจากเทพธารินทร์เดินทางถึงสนามบินนครพนม ด้วยสายการบิน PB air โดยมีผม คุพเยาว์ และคุณมณีวัชราภรณ์  ไปรับ และแวะรับประทานอาหารเช้าแบบเวียดนามในตัวจังหวัดนครพนม

09.00 น. ทีมแวะเยี่ยม การจัดการคลินิกเบาหวานในสถานีอนามัยพระกลางทุ่ง โดยมีคุณไก่ พยาบาลประจำ ให้การต้อนรับ อธิบายระบบงาน และร่วมเยี่ยมผู้ป่วยที่มาร่วมกิจกรรม

11.00 น.ทีมเดินทางถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ให้การต้อนรับโดย น.พ.มนู ชัยวงค์โรจน์  น.พ.ประกาศิตจิรัปปภา  น.พ.ปกรณ์วิชย์จิรัปปภา และหัวหน้างานต่างๆของโรงพยาบาล  พร้อมรับฟังสรุปการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เยี่ยมคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน ร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลและ สอ. อ.สมเกียรติ สอนการ Trim callus

15.30 น. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลเท้า ร่วมกันในห้องประชุม

17.00 น. เดินทางกลับจากโรงพยาบาลธาตุพนม แวะนมัสการพระธาตุพนม ณ วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร

19.00 น. เข้าพักที่ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว

     วันที่ 9  มีนาคม 2549

08.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมนครพนมริเวอร์วิว

09.00 น. เดินทางถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เพื่อแวะเยี่ยมชม คลินิกเบาหวานผู้ป่วยนอก และร่วมกิจกรรม selft health group ของผู้ป่วย

11.00 น. แวะเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ที่นอนรักษาในโรงพยาบาล ที่หอผู้ป่วยหญิง จำนวน 2 ราย

12.00 น. รัปประทานอาหารกลางวัน พร้อมสรุปกิจกรรม

13.00 น. เดินทางกลับจากโรงพยาบาล แวะเยี่ยมร้านตัดรองเท้าในตัวจังหวัด ที่เป็นแหล่งตัดรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ของโรงพยาบาล

17.30  น. เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ...รายละเอียด ขุมความรู้ที่ได้จากกิจกรรม จะนำมาเล่าในวันต่อไปครับ

ภก.เอนก  ทนงหาญ ผู้เล่าเรื่อง

   
 

 พูดคุย กับผู้ป่วยในชุมชน

  ต.พระกลางทุ่ง

   นำเสนองานที่ รพร.ธาตุพนม
 

 อ.สมเกียรติ สอนการขูด

      หนังหนา ตาปลา

 

 เเพ่มเติมวิชาการ แลกเปลี่ยน

ซักถาม  ในห้องประชุม

   เยี่ยมคลินิกเบาหวาน OPD
   มีคนใข้มาปรึกษา หลายราย
 

 ดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่ใช้กับคลินิกเบาหวาน

   ร่วม Self healht group
   เยี่ยมผู้ป่วยที่นอน ใน รพ.
   
   แลกเปลี่ยนกับ ร้านตัดรองเท้า