เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ที่รพร.ธาตุพนม

Anek Thanonghan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้มีโอกาศต้อนรับเพื่อน ที่ถือว่าน่ารักทีสุดของเรา

         หลังจากที่โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มต้นไปเมื่อเดือน ตุลาคม 2548 ที่ รพ.เทพธารินทร์  นับเวลาได้ 5 เดือนพอดี  เหมือกับเวลาไม่นานมาก แต่ความรู้ต่างๆ ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสมำเสมอ ทั้งทางโทรศัพท์  อีเมลล์ และ บล๊อก

จนเมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2549 ทางทีมโรงพยาบาลธาตุพนม ยินดีที่สุด ในความกรุณาของทีมงาน รพ.เทพธารินทร์อีกครั้ง ผ่านทางมูลนิธิพัฒนาเพื่อการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอำนายที่ ใจดีอย่าง ดร.วัลลา  ตันตโยทัย  ที่ทำหน้าที่ อำนวย ได้ยอดเยี่ยม อบอุ่นที่สุด  ที่นอกจากมาเยี่ยมให้กำลังใจ แบบเพื่อนเยี่ยมเพื่อแล้ว  ยังได้มาเติมเต็มระบบงานให้กับทางทีมธาตุพนม  โดยเชิญ   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร จากสถาบันราชประชาสมาสัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้า  มาเป็นวิทยากรพิเศษ โดยมีผู้สนับสนุนกิจกรรม คือ คุณธัญญลักษณ์  เกียรติชื่น บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน       

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ติดตามเยี่ยมเพื่อน ในเครือข่ายการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

2.ต่อยอดในการพัฒนางานการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานของทีม ธาตุพนม

      วันที่ 8 มีนาคม 2549

7.20 น. ทีมจากเทพธารินทร์เดินทางถึงสนามบินนครพนม ด้วยสายการบิน PB air โดยมีผม คุพเยาว์ และคุณมณีวัชราภรณ์  ไปรับ และแวะรับประทานอาหารเช้าแบบเวียดนามในตัวจังหวัดนครพนม

09.00 น. ทีมแวะเยี่ยม การจัดการคลินิกเบาหวานในสถานีอนามัยพระกลางทุ่ง โดยมีคุณไก่ พยาบาลประจำ ให้การต้อนรับ อธิบายระบบงาน และร่วมเยี่ยมผู้ป่วยที่มาร่วมกิจกรรม

11.00 น.ทีมเดินทางถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ให้การต้อนรับโดย น.พ.มนู ชัยวงค์โรจน์  น.พ.ประกาศิตจิรัปปภา  น.พ.ปกรณ์วิชย์จิรัปปภา และหัวหน้างานต่างๆของโรงพยาบาล  พร้อมรับฟังสรุปการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เยี่ยมคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน ร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลและ สอ. อ.สมเกียรติ สอนการ Trim callus

15.30 น. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลเท้า ร่วมกันในห้องประชุม

17.00 น. เดินทางกลับจากโรงพยาบาลธาตุพนม แวะนมัสการพระธาตุพนม ณ วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร

19.00 น. เข้าพักที่ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว

     วันที่ 9  มีนาคม 2549

08.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมนครพนมริเวอร์วิว

09.00 น. เดินทางถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เพื่อแวะเยี่ยมชม คลินิกเบาหวานผู้ป่วยนอก และร่วมกิจกรรม selft health group ของผู้ป่วย

11.00 น. แวะเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ที่นอนรักษาในโรงพยาบาล ที่หอผู้ป่วยหญิง จำนวน 2 ราย

12.00 น. รัปประทานอาหารกลางวัน พร้อมสรุปกิจกรรม

13.00 น. เดินทางกลับจากโรงพยาบาล แวะเยี่ยมร้านตัดรองเท้าในตัวจังหวัด ที่เป็นแหล่งตัดรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ของโรงพยาบาล

17.30  น. เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ...รายละเอียด ขุมความรู้ที่ได้จากกิจกรรม จะนำมาเล่าในวันต่อไปครับ

ภก.เอนก  ทนงหาญ ผู้เล่าเรื่อง

   
 

 พูดคุย กับผู้ป่วยในชุมชน

  ต.พระกลางทุ่ง

   นำเสนองานที่ รพร.ธาตุพนม
 

 อ.สมเกียรติ สอนการขูด

      หนังหนา ตาปลา

 

 เเพ่มเติมวิชาการ แลกเปลี่ยน

ซักถาม  ในห้องประชุม

   เยี่ยมคลินิกเบาหวาน OPD
   มีคนใข้มาปรึกษา หลายราย
 

 ดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่ใช้กับคลินิกเบาหวาน

   ร่วม Self healht group
   เยี่ยมผู้ป่วยที่นอน ใน รพ.
   
   แลกเปลี่ยนกับ ร้านตัดรองเท้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)ความเห็น (2)

นพมาส สุขประเสริฐ
IP: xxx.151.141.195
เขียนเมื่อ 

             ขอชื่นชมกับโรงพยาบาลธาตุพระพนมในเรื่องการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานและสามารถให้ผู้ป่วยไปปฏิบัติจริงและดูแลตนเองที่บ้าน

            จึงอยากสอบถามแนวความคิดข้อเสนอแนะในการเริ่มต้นของกิจกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานและ แนวความคิดการขยายเครือข่ายในการบริการคลินิกเบาหวานในชุมชน

ขอบคุณค่ะ

นพมาส สุขประเสริฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

[email protected]

 

ภก.เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.156.130.249
เขียนเมื่อ 

          แนวความคิดเริ่มมาจากมีผู้ป่วย เบาหวาน จำนวนมาก ที่มีแผลที่เท้า ลักษณะของโรค มีความซ้ำซาก เบื่อหน่ายของการดูแลแผลทั้งผู้ป่วยเอง  และเจ้าหน้าที่เอง  ที่ไม่สามารถตอบได้ว่าแผลจะหายหรือไม่  ทำให้นำมาสู่  การทบทวนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้

ที่ธาตุพนม เริ่มต้นกิจกรรมจาก

1. พัฒนาความรู้ ให้กับทีมดูแลผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาล เพื่อตอบคำถามผู้ป่วย จนเกิดความมั่นใจทั้งเจ้าหน้าที่และตัวผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ทั้งจากผู้รู้มีประสบการณ์ ทั้งในโรงพยาบาลเอง  และนอกโรงพยาบาล

2. ใช้เกณฑ์ประเมินที่เหมาะสม แบ่งกลุ่มผู้ป่วยในระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เพื่อให้การดูแลที่เหมาะสม

3. มุ่ง Primary prevention ในผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่มีแผล  เพื่อป้องกัน