การสอนคณิตศาตร์ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ที่สร้างปัญหาหนักใจแก่ผมซึ่งเป็นครูผู้สอน คือนักเรียนไม่สามารถตีโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ ไม่รู้ว่าจะต้องทำวิธีการในการหาคำตอบ ไม่รู้ว่าจะเริ่มขั้นตอนอย่างไรเป็นลำดับแรก  ทำอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
            ครูต้องหาเทคนิค วิธีการ สร้างนวัตกรรม หรือจะต้องบูรณาการหลายสิ่งหลายอย่างที่กล่าวมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ อย่างถ่องแท้
            ผมมีรายงานการใช้นวัตกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านที่สนใจทั้งหลายที่แวะเวียนมาที่เวทีแห่งนี้หากท่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่จะเป้ยประโยชน์ที่จะนำไปใช้กับลูกหลานไทยด้วยกันผมยินดีน้อมรับเป็นอย่างยิ่ง

          เรื่อง  การพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่

          ชื่อผู้รายงานนายธวัช  ใบบัว  โรงเรียนวัดวังพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่  เรื่องการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และการบวกลบคูณหารระคน

                ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า  ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่  เรื่องการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และการบวกลบคูณหารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมามีประสิทธิ์ภาพ 82.87/81.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แบบฝึก ฯ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

                ผลการศึกษาทำให้ได้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  แบบเรียนเป็นคู่  เรื่องการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยใช้เทคนิคเรียนเป็นคู่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น ครูผู้สอนควรนำชุดแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่  เรื่องการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป