การเตรียมสร้างเสริมลักษณะนิสัย

ลักษณะนิสัย

    การเตรียมสร้างเสริมลักษณะนิสัย หมายถึง การจัดประสบการณ์ในด้านต้างสร้าวเสริมนิสัยอันพึงประสงค์ให้แก่เด็ก ซึ่งได้แก่บุคลิกภาพ  ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม และให้รู้จักปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับในสังคม

      ประสบการณ์ที่เตรียมสร้างเสริมลักษณะนิสัยของเด็ก  แบ่งเป็น  4 หัวข้อ ดังนี้

    1.  จริยธรรมและค่านิยม

    2. สุขภาพและความปลอดภัย

     3. ศิลปะและการสร้างสรรค์

     4.  แพลง  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เดชศักดา G3ความเห็น (0)