ช่วงนี้ ภาควิชากำลังสรรหาหัวหน้าภาคคนใหม่ ดิฉันถามตัวเองว่า อยากได้หัวหน้าภาคแบบไหน? นั่งนึกอยู่พักใหญ่ แล้วก็เขียนออกมาเป็นคุณสมบัติได้ดังนี้ตามแนวความคิดของการจัดการความรู้

  1. สามารถให้ความร่วมมือและพร้อมทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารของคณะได้เป็นอย่างดี
  2. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาภาควิชา
  3. มีความพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับงานบริหารได้อย่างเต็มที่
  4. มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ
  5. มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมโดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
  6. สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล และการชื่นชมซึ่งกันและกัน
  7. มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการอำนวยงานให้เกิดการทำงานร่วมกันด้วยใจ สามารถกระตุ้นและเอื้ออำนวยให้งานดำเนินได้โดยสะดวก โดยไม่ใช้อำนาจในการสั่งการ หรือ ลงมือกระทำงานแทนเสียเอง
  8. มีทักษะในการสื่อสารให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางความแตกต่างอันหลากหลายของข้อคิดเห็น ความรู้ และ ความสามารถ ของผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกคณะ
  9. มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในแวดวงคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ