การทำเครื่องดอกไม้แขวน

การทำเครื่องดอกไม้แขวน

               เอกสารประกอบการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่องเครื่องดอกไม้พวงแขวน สาระการเรียนรู้พื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานประดิษฐ์    ช่วงชั้นที่ ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การสอน การศึกษา ค้นคว้ารวบรวมจากหนังสือ และเอกสารต่างๆ แล้วนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์ เพื่อใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหานักเรียนที่ไม่เข้าใจความหมายและไม่รู้จักงานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  เป็นแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และทำกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

                เอกสารประกอบการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เรื่อง เครื่องดอกไม้พวงแขวน  มีทั้งหมด ๔ เล่ม  แบ่งออกเป็น ๔ หน่วยย่อย  ประกอบด้วย

หน่วยย่อยที่ ๑   การประดิษฐ์อุบะประกอบเครื่องดอกไม้พวงแขวน

                                หน่วยย่อยที่ ๒  การประดิษฐ์เส้นหรือสวน และดอกทัดหูประกอบเครื่องดอกไม้พวงแขวน

                                หน่วยย่อยที่ ๓  การประดิษฐ์โครงตาข่ายและเฟื่องประกอบเครื่องดอกไม้

พวงแขวน

                                หน่วยย่อยที่ ๔  การประดิษฐ์เครื่องดอกไม้พวงแขวนขนาดกลางเล็ก

คลิกเลือกหัวข้อ    เอกสารประกอบการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประดิษฐ์ความเห็น (0)