ลำดับขั้นการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ

การสอนโครงงานภาษาอังกฤษผู้สอนต้องสอนดังนี้ 1.ชี้ชวนให้เรียน(Invitation)2. ให้ศึกษาค้นคว้า(Exploration)3. ให้อธิบายสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจ(Explanation) 4. ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลงาน(Take action)

   1. ชี้ชวนให้เรียน(Invitation) ในขั้นนี้เป็นการจุดชนวนความสนใจของผู้เรียนเกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน โดยครูสามารถดำเนินการดังนี้

         - การถามคำถามประเภทที่ชวนให้ครุ่นคิดและมีคำถามอื่นๆต่อเนื่องอีก
         - การสาธิตหรือการทำให้ดู
         - ให้สังเกตแล้วครูตั้งคำถามเพื่อให้คิด ให้ทำนาย
         - ซักถามเกี่ยวกับความรู้เดิมของผู้เรียนที่มีต่อหัวเรื่องที่เรียน และให้ผู้เรียนตั้งคำถาม

   2.  ให้ศึกษาค้นคว้า(Exploration) ขั้นนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนโดยเปิด โอกาสให้ทำกิจกรรมที่มีจุดสนใจเฉพาะอย่างเช่น

        - ให้ทำกิจกรรมที่มีการทดสอบหรือการทำนายหรือความคิดเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องที่

           จะเรียนฝึกให้มีประสบการณ์ในการสังเกต การเก็บรวบรวม และตีความจากข้อมูล

          - การให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อช่วยให้ระดมความคิด ทดสอบความคิด

            การอภิปราย

   3. ให้อธิบายสิ่งที่ทำให้ผู้อื่่นเข้าใจ(Explanation)
      - ให้มีการนำเสนอผลงานกลุ่ม โดยการอธิบายหลักการและสิ่งที่เิกิดขึ้น
      - มีการนำเสนอเป็นกลุ่มโดยการจัดทำเป็นป้ายนิทรรศการแสดงผลงาน เขียนรายงาน

        ทำ รายงานลงบนป้านขนาดใหญ่ ( Poster) การอภิปรายรวมทั้งชั้น
   4. ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน(Take action)
      - ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและที่เกี่ยวกับส่วนรวมในประเด็นที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง  

          ของตน
       - ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ให้แลกเปลี่ยนความรู้ต่อกัน ตั้งคำถามใหม่ๆ

         ขึ้นมาอีก การพัฒนาผลงาน


การสอนโครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสอดคล้อง   กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ผู้เขียนอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่สนใจในการเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นเด็กเล็ก การวิจัยในชั้นเรียน
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน puangpen's blogความเห็น (7)

เรียนท่านอาจารย์  รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ

  • ครูอ้อยเข้ามาศึกษาและฝากรอยไว้แล้วนะคะ
  • ดีมากๆเลยค่ะ
  • ครูอ้อยอยากได้ที่มาของข้อมูลค่ะ..รบกวนมากๆเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • หนูจะได้นำข้อมูลความรู้จากอาจารย์ไปปรับใช้ค่ะ
  • ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
Angie
IP: xxx.113.81.172
เขียนเมื่อ 

สนใจโครงงานภาษาอังกฤษมากค่ะ อยากได้ขั้นตอนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อศึกษาค่ะ ไม่ทราบว่าสะดวกในการจัดส่งเอกสารหรือไม่

T-siriwan
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

วันดี เกษานุช
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างโครงการภาษาอังกฤษมากเลยจะหาได้จากที่ไหนคะ

ponkhun
IP: xxx.24.24.82
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ขอดูตัวอย่างแผนการสอนโครงงานจะสะดวกไหมค่ะ

สมโภช วังวิเศษกุศล
IP: xxx.49.240.245
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แล้วให้นักเรียนดูเพื่อเป็นแนวทางในการเรียน จะสะดวกไหมคะ

จาก ลูกศิษย์ มศว สงขลา