อัจฉราโปร่งใจ นิคเนมว่า  อ้อย จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)

เอกสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ อ.อุ้มผาง จ.ตากเมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน  2527   ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านค้างภิบาล  ต.พระธาตุผาแดง  อ.แม่สอด จ. ตาก  รับราชการเป็นเวลา  21  ปี  สอนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 - 6  วิชาที่รับผิดชอบในการสอน คือ ภาษาไทย  สังคมศึกษาและศิลปะ  

       ความคาดหวังของการเรียนวิชานี้  คือ  นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างสื่อการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามเจตนารมณ์

ของรัฐบาล   นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน