การพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1)

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
การพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1)

ในฐานะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานวางแผนงบประมาณ การเงินและพัสดุโดยตรงจึงได้มีโอกาสทราบถึงในการพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการเตรียมการดังนี้  1. พัฒนาทางด้านบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้วยการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบงบประมาณ การบันทึกบัญชีลักษณะ 3มิติ   2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ(ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ)     สรุปการพัฒนามีดังนี้  วันที่ 25 มกราคม 2545  มีการจัดอบรมการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเป็นระบบแบบมุ่งเน้นผลงาน(เริ่มเปลี่ยนระบบในปีงบประมาณ 2546)   วันที่ 14-18 สิงหาคม 2545  เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการมหาวิยาลัย  วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2546 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ   วันที่ 4 สิงหาคม 2546 การจัดทะทะเบียนทรัพย์สินตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  วันที่ 13 สิงหาคม 2546 บรรยายการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน( Performance-Based Budgeting :PBB)  วันที่ 21 มิถุนายน 2547 จัดอบรมเรื่องการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายผลผลิต  

 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจ้างบริษัทวิเคราะห์ระบบและพัฒนาต้นแบบโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ และบริษัท Soft Square 1999 Co., Ltd  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม
การนำมาใช้จริงในปีงบประมาณ 2549 (1ตุลาคม 2549) เป็นการตัดสินใจใช้ระบบเดียวเท่านั้นความสำเร็จที่จะให้ระบบ ข้อแรกผู้บริหารกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและให้ความใส่ใจในการดูแลซึ่งในงานนี้ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายการคลังและพัสดุ(ผศ.สัมฤทธิ์  หังสะสูตร)  ผู้อธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(อาจารย์อภิศักดิ์ พัฒนจักร) ผู้อำนวยการกองคลัง(ผอ.สุนาถ บัวทวน)   ข้อต่อมีทีงานผู้ใช้ระบบทั้งหมด(ซึ่งในส่วนนี้จะอธิบายในตอนที่ 2) และสุดท้ายบริษัท Soft Square 1999 Co., Ltd   ที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ครบวงจร
เมื่อเริ่มดำเนินงานระยะหนึ่งกระบวน KM กลุ่มงานวางแผน การเงินและพัสดุ เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และให้ IT มาช่วยในการดำเนินงานเช่น การให้ทำปรึกษาระหว่างผู้รับผิดชอบโปรแกรมและผู้ใช้โปรแกรม หรือระหว่างผู้ใช้โปรแกรมด้วยกันเอง  สุดท้ายมหาวิทยาลัยก็นำวิธีปฏิบัติหรือข้อคำถามบ่อย ๆ มาอธิบายใน http://mis.kku.ac.th   ในฐานะเป็นผู้ใช้และผู้ดูแลผู้ใช้ต้องใช้เทคนิค CEO ให้งานบรรลุเป้าหมายได้ระดับหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)