การเขียนรายงาน Best Practices

    องค์ประกอบการเขียนมีดังนี้

         1. ความเป็นมา เขียนเพื่อสะท้อนความคาดหวังของผู้ปกครอง  ชุมชน

         2. การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   เขียนสะท้อนการพัฒนาสถานศึกษาทำอย่างไร

         3. ข้อสรุปจากกิจกรรม เขียนเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

         4. ผลการดำเนินการ เขียนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด

         5. ปัจจัยความสำเร็จ  เขียนเสนอผลการวิเคราะห์ ว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร  มีเงื่อนไขอะไร 

         6. บทเรียนที่ได้รับ  เขียนสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาเรียนรู้จากการทำงานตามวิธีปฏิบัติอย่างไร