การวิเคราะห์  PZSE (Point of Zero Salt Effecr) เมื่อเพิ่มเกลือโซเดียมคลอไรด์ หลังจากการวัด pH1 แล้ว จะต้องเขย่าสารละลายดินให้ครบสามชั่วโมง

มิฉะนั้นค่าของ pH2 โดยเฉพาะที่ระดับความเข้มข้นของกรด HCl สูง จะวัดได้ต่ำกว่า pH1 ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาเวลานำค่า pH ทั้งสองไปเขียนกราฟเพื่อหาจุดที่กราฟของ pH ทั้งสองตัดกัน

กลไกในการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างโซเดียมกับไฮโดรเจนในสภาพที่ความเข้มข้นของกรด HCl ต่างกัน ยังต้องค้นคว้าเพิ่มเติมอีกมาก