การควบคุมภายในเป็นระบบที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และประเทศ