การนำหลักสูตรไปใช้

การนำหลักสูตรไปใช้

         การนำหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการที่สำคัญ  ในการนำองค์ประกอบต่างๆ  ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้หลักสูตรบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

หลักการของการนำหลักสูตรไปใช้

         1.  การนำไปใช้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง  ระยะสั้นและระยะยาว

         2.  มีการติดตามผล  และปรับปรุงพัฒนา  เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขี้น

         3.  ต้องมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางด้านวิชาชีพครู  ในทุกด้าน

         4.  ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในระดับต่างๆ  มีหน่วยงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิควิธี

         5.  เมื่อพบปัญหาในการนำไปใช้  ควรดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดจากการนำหลักสูตรไปใช้โดยวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในทุกส่วน  ที่มีความเกี่ยวข้อง  

         6.  สร้างแผนงานที่จะนำหลักสูตรไปใช้

         7.  ผลงานของการนำหลักสูตรไปใช้  ต้องพิจารณาถึงความก้าวหน้าและประโยชน์ที่ได้รับ ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำงาน

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรไปใช้

         1.  นักวิชาการ  นักวิชาการและศึกษานิเทศก์ให้บุคคลที่ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ  ประสานงาน  ให้คำแนะนำ

         2.  ผู้บริหารโรงเรียน  ให้การสนับสนุนการนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ  ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  สามารถบริหารหลักสูตร

         3.  หัวหน้าหมวด  ดำเนินการส่งเสริมการใช้หลักสูตรต้องมีความเข้าใจหลักสูตรในสาระที่ตนรับผิดชอบ  และวางแผนดำเนินงานการใช้ระดับของตนเองได้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ

         4.  ครูผู้สอน ในฐานะเป็นผู้ใช้หลักสูตรโดยตรงและโดยอ้อมคือเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรในระดับต่างๆ  และเป็นผู้ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างใกล้ชิด

         5.  บุคลากรอื่น  ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการใช้หลักสูตร  และเสนอแนะความคิดเห็น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรและการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 206800, เขียน: 08 Sep 2008 @ 11:23 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)