ระบบ MIS คือ ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารที่ได้จากการประมวลข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ดูข้อมูลได้จาก Web  Report(MIS Report) อาทิเช่น ผลการเบิกจ่ายภาพรวมทุกส่วนราชการ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม ผลการเบิกจ่ายจำแนกงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ฯลฯ