เพื่อใช้เป็นข้อมูลการทำประชาพิจารณ์  ในการแก้ไขตัวร่างกฎหมาย