การเป็นสมาชิก ฌกส.ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

3. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ พนักงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

    การเป็นสมาชิก ฌกส. ประเภทสมทบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฏหมายของสมาชิกสามัญ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

    เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร (ประเภทสามัญ)

1. ใบสมัคร ใบตรวจรับรองสุขภาพ ตามแบบ ฌกส.1

2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ

3. รูปถ่ายจนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)

4. เงินค่าสมัคร จำนวน 50.-บาท

    ประเภทสมทบ  นอกจากเอกสารตาม (1)-(4) ของประเภทสามัญแล้วต้องแนบสำเนาใบสำคัญสมรสด้วย

    การเป็นสมาชิกสมบูรณ์

1. เมื่อสำนักงาน ฌกส. ได้รับเอกสารครบถูกต้อง

2. ประธานกรรมการ ฌกส.อนุมัติแล้ว ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนถัดไป

    การขอรับเงินสงเคราะห์

    ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินต้องติดต่อยื่นคำร้องขอรับเงินภายใน 1 ปีหลังจากสมาชิกเสียชีวิต พร้อมเอกสารดังนี้

1. สำเนาใบมรณบัติสมาชิกผู้ตาย

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกซึ่งจำหน่าย "ตาย" แล้ว

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน

4. หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก หรือใบแจ้งความกรณีสูญหาย