ผลของการทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน

  ติดต่อ

  การทบทวนเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

       เวชระเบียนเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการสื่อสารและแสดงถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ภายใต้เหตุผลนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกได้ทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2545-2548 โดยเลือกเฉพาะรายที่จบโปรแกรม(213 ราย)และกำหนดประเด็นในการทบทวน เกี่ยวกับการบันทึกปัญหาของครอบครัวที่พบและแนวทางการช่วยเหลือครอบครัว พบว่าความสมบูรณ์ในการบันทึกปัญหาของครอบครัวผู้ติดยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ 5.7และความสมบูรณ์ในการบันทึกการให้ความช่วยเหลือครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 19.6 % เมื่อนำปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุของการบันทึกเวชระเบียนที่ไม่สมบูรณ์  ประกอบด้วยปัญหาใหญ่ๆ 2 ข้อคือนักบำบัดส่วนใหญ่ ทำแล้วไม่ได้บันทึกและแบบบันทึกได้ระบุประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว  ดังนั้นทางศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกจึงได้ปรับปรุงแบบบันทึก ให้มีประเด็นปัญหาของครอบครัวและการช่วยเหลือ เพื่อให้การบันทึกครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้น ปัญหาของครอบครัวที่พบและแนวทางในการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จะถูกนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำโปรแกรมการให้บริการปรึกษาครอบครัวผู้ติดยาเสพติดต่อไป

       หลังจากการทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนในครั้งนี้ ทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มและการบันทึก ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ สำหรับการสื่อสารระหว่างการดูแลผู้ป่วยและการประเมินคุณภาพว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างครบองค์รวม

 

                                                                 วันเพ็ญ    ใจปทุม

                                                      หัวหน้างานการพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยนอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอก

หมายเลขบันทึก: 20507, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-14 16:57:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)