ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ตามทฤษฎี "แอนดราโกจี"   ซึ่ง โนลล์  (Knowles, 1980, p421) ได้เสนอแนวทางทฤษฎีพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้

     1. มโนทัศน์ของผู้เรียน  ผู้เรียนต้องสามารถชี้นำตนเองได้ ผู้สอนมีหน้าที่สนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปด้วยดี

     2. บทบาทของประสบการณ์ผู้เรียน  ซึ่งมีการสะสมประสบการณ์มาเป็นเวลานานดังนั้น  วิธีการเรียนจึงอยู่บนพื้นฐานของการใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

     3. ความพร้อมที่จะเรียนรู้  การเรียนรู้ควรตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

     4. การนำไปสู่การเรียนรู้  ผู้เรียนมองการศึกษาเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ การเรียนรู้จึงเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง อย่างทันทีทันใด