วันที่ 21 มีนาคม 2549 มีการอบรมการใช้ Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 2 รุ่น ณ ห้อง Cluster ชั้น 4 ศูนย์อาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจระบบการใช้ Blog และ ชุมชนมากยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถสร้าง Blog และ ชุมชนได้ด้วยตนเอง