การนำระบบการดูแลแบบเจ้าของไข้มาประยุกต์ใช้ในศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอก

"การดูแลแบบเจ้าของไข้"

     สืบเนื่องจากปัญหาของการดูแลผู้ป่วยขาดความต่อเนื่อง หลังการทำ C3THER ศูนย์ฟ้นฟูผู้ป่วยนอกไนระบบการดูแลแบบเจ้าของไข้ซึ่งการดูแลผู้ป่วยแบบเจ้าของไข้จะมีนักบำบัดเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มเข้ารับการบำบัด ช่วงที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าโปรแกรม หรือเข้าโปรแกรมแล้วแต่แรงจูงใจยังไม่ดีรวมถึงผู้ที่อยู่ในระหวาฃ่างการบำบัดรักษายังไม่จบโปรแกรม นักบำบัดจะมีการพูดคุยและจูงใจอย่างต่อเนื่อง กรณีที่เข้ากลุ่มแล้วยังมีปัญหาพฤติกรรมยังไม่ดีขึ้น ยังมีการเสพยาอย่างต่อเนือง นักบำบัดผู้ดูแลจะดูแลจนกว่าจะได้รับการส่งต่อและประคับประคองเหมือนเป็นเจ้าของไข้ โดยผู้ดูแลเป็นทั้งพยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ช่วยเหลือที่มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการรับผู้ป่วย ถ้านักบำบัดคนใดเป็นผู้พบผู้ป่วยคนแรกจะได้รับมอบหมายให้ดูแลต่อไปจนครบโปรแกรม

       หลังการจัดระบบการดูแลขึ้นทุกครั้งที่มีการประชุม(อาทิตย์ละ 1 ครั้ง)ผู้ที่เป็นเจ้าของไข้จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วย ทำให้ทีมดูแลสามารถร่วมกันวางแผนและให้การช่วยเหลือได้อย่างชัดเจนผู้ป่วยได้รับการตอบสนองตลอดจนได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกความเห็น (0)