ห้องเรียนของเราได้มีข้อตกลงร่วมกัน(หลังจากเปิดเรียนมาได้ 3 เดือนรู้สึกว่าคิดได้ช้ามาก) เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น +สนุกสนานข้อตกลงของเรามีว่า
1. นักเรียน+ครูต้องตรงต่อเวลา (บางครั้งอนุโลมบ้างเพราะนักเรียนต้องเดินทางมาจากหมู่บ้านไกล)
2. ไม่คุยโทรศัพท์ในห้องเรียน(เพราะนักเรียนของเรา อายุ 20ปี กำลังเป็นหนุ่มน้อย) ตัวครูเองก็ไม่คุยด้วยเช่นกัน
3. ไม่คุยกันเสียงดัง
4. ไม่พูดภาษาถิ่น(ชนเผ่า)เวลาเรียน(ข้อนี้สำคัญมากเพราะนักเรียนของเราพูดภาษาไทยได้บ้างเท่านั้น)
5. ไม่พูดคำหยาบ
6. เข้า-ออกต้องขออนุญาตทุกครั้ง (เพื่อฝึกมารยาทที่นักเรียนควรจะมีเมื่ออยู่ในสังคม)
7. ตั้งใจเรียน

ข้อตกลงทุกข้อของเรานักเรียนเป็นผู้ออกเอง