โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนร่วมฯ

ข้อเสนอโครงการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
          1. เพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาราชภัฏธนบุรีที่ดำเนินการไว้แล้ว 2 แห่ง คือโรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร     และให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาครูและพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบของ     เขตพื้นที่การศึกษา
          2. เพื่อพัฒนาให้มีโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้มีมาตรฐานโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90       ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด
          3. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู        มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เป้าหมาย
        1. โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 1 แห่ง คือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู         โดยมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้     ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด ภายใน      เดือนกันยายน 2548
          2. ได้รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. ได้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียนและชุมชนของโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
          2. ได้โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในระดับมัธยมศึกษา
          3. โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูที่ดำเนินการต่อเนื่องสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
          4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพไว้ฝึก   ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาครู 5 ปี
          5. ครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาจนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
          6. นักเรียนของโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมี     คุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด
          7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการของโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มรภ.ธนบุรี

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2036, เขียน: 04 Aug 2005 @ 06:11 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 08:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)