ผู้นำ  คือ  อะไร  เป็นคำถามที่หลาย ๆ ท่าน พากันงากับคำถามคำนี้  ข้าพเจ้าคิดว่า  " ผู้นำ " หมายถึง บุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้นำบุคคลอื่น ให้ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่วางไว้ หรือ  " ผู้นำ "  อาจจะหมายถึง ผู้ที่สามารถสั่งการให้คนในองค์การหรือลูกน้องปฏิบัติตาม หรือ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำ ฯลฯ   (มีคำตอบได้ในหลายแง่มุมแล้วแต่ใครจะเข้าใจ)

 

                                                                                   ขอบคุณค่ะ

                                                                                      รอยยิ้ม