การคูณจำนวนด้วยตัวของมันเอง คือ เลขกำลังสองของจำนวนนั้น

เมื่อเราเอาจำนวนนับคูณด้วยตัวของมันเองเมื่อไร เราเรียกกว่า กำลังสองของเลขจำนวนนั้น

 

          เช่น                     38  ×  38    เราเขียนได้   38 2     ซึ่งอ่านว่า “ สามสิบแปด ยกกำลังสอง ”

                                      ซึ่งหมายความว่า      เอา  38  คูณด้วย  38  

 

          วิธีคิด (แบบตั้งคูณ)         3 8 x

                                                      3 8

                                                   3 0 4 +

                                               1 1 4 

                                            1 4 4 4

                     ตอบ                           1444          

        

         วิธีคิด     ( แบบคูณลัด)             3 8 x

                                                               3 8

                                                          9 0 0        30 × 30   =   900  (เอาเลขหลักสิบตัวคูณคูณกับหลักสิบตัวตั้ง)

                                                          4 8 0         8 × 30 × 2  = 480  (เอาเลขหลักหน่วยตัวคูณคูณกับหลักสิบตัว ตั้งแล้วคูณด้วย 2 ) 

                                                             64              8 × 8   =   64  (เอาเลขหลักหน่วยตัวคูณคูณกับหลักหน่วยตัวตั้ง)

                          จะได้      900 + 480 + 64  = 1444

 

          ลองหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้โดยวิธีลัด

1.    46 × 46                       2.    67 × 67              3.   79 × 79                   4.    87 2