RSS

ปัจจุบันเรามีเครื่องมืออย่างคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการและค้นหาข้อมูล จนทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปอย่างที่เราเองอาจไม่รู้ตัว ยกตัวอย่างเช่น เปลี่ยนจากการค้นหาข้อมูลจากหนังสือมาเป็น การค้นหาข้อมูลข่าวสารทาง Internet ซึ่งเป็นผลดีคือช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และทันข่าวสารมากยิ่งขึ้น 

RSS (Really Simple Syndication) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูล โดยใช้ program RSS Reader ซึ่งมีภาษา XML ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง internet โดยที่ทาง website แต่ละแห่งจะแยกข้อมูลออกมาอยู่ในรูปของ XML ทำให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาได้โดยใช้โปรแกรมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดทีละ  website เช่นข่าวเด่นประจำวัน ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและการงาน  ช่วยทำให้ ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย แล้วยังช่วยทำให้ชีวิตดูวุ่นวายน้อยลงด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km concentrateความเห็น (0)