KA จากการจัดประชุม SHKM ครั้งที่2

ดิฉันนำ KA ที่ได้จากการประชุมกลุ่มมาลงไว้อยากได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทั้งสคส.และพรพ.ทั้งในส่วนของการบันทึกและเนื้อหาที่กลุ่มได้นำมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ เราคุยกันใน 5 เรื่องเดิมของครั้งที่ 1 คือ

1. การนำองค์กร

2. การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

4. การพัฒนาคุณภาพการบริการ

5. การพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ

แบบบันทึก Knowledge Asset (KA)
มาตรฐานที่ 1  การนำองค์กร       KV  เพื่อพัฒนาการนำองค์กรสู่โรงพยาบาลคุณภาพ
ประเด็น เรื่องเล่า แหล่งข้อมูล
บทบาทผู้นำ  - โครงสร้าง    มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นทีมนำสูงสุด  
   - มีคณะกรรมการต่างๆ รับผิดชอบงานคุณภาพ  
   - เน้นให้มีการประชุมสม่ำเสมอทุกเดือน ควรมีคณะกรรมการ  
     ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม Feed Back ผลักดัน สอดคล้องพันธกิจ  
   - สรุปผลงาน ทุก 6 เดือน (วันหยุด) ในการประชุม  
   - ทำแผนทุก 1 ปี (นอกพื้นที่)  
   - หน้าที่คณะกรรมการบริหาร  
         -  ตัดสินใจในเรื่องวางแผนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  
         -  แก้ไขวางมาตรการป้องกัน อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น  
         -  จัดวาระการประชุม ตัดสิน กฎ ระเบียบในโรงพยาบาล โดยทำ  
             ประชาวิจารณ์  
          -  วาระการประชุม เน้นประเด็นหลัก หาผู้รับผิดชอบ, ติดตามแผนงาน  
             โครงการ  
   ประชุม  -  กำหนดหัวข้อทบทวน วิเคราะห์ภาพรวม หาแนวทางแก้ไข  
  ติดตามงาน     -  ติดตามตามยุทธศาสตร์  
                           -  การปฏิบัติจริงหรือไม่ ในรูปแบบ IS  
                           -  ระบบการรายงาน ในที่ประชุมหรือกรณีฉุกเฉินรายงานทันที  
                           -  ติดตามผลงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ,  
                               ตู้ร้องเรียน  
                           -  ตามจี้เรื่องที่ไม่ก้าวหน้าในที่ประชุมเป็นเรื่องแรก  
                           -  walk rally เป็นทีม ร่วมกับผุ้รับผิดชอบงาน +ผู้ประสานงาน  
                           -  จัดเวที นำเสนอผลงานให้รางวัล - ทุกๆ  6เดือน  
                           -  ติดตาม CQI ให้รางวัล  
                           -  ติดตามทาง Electronic ,เครือข่าย computer   
ทิศทางโรงพยาบาล SWOT - แผนกลยุทธ ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เรียงลำดับความสำคัญ  
               - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้นำทิศทาง ทิศทางตามที่ประชุม  
                 คณะกรรมการบริหาร, ตามกระแสภายนอก, ตามนโยบายกระทรวง  
               - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทำโครงขึ้นมาสอดคล้องกับทิศทาง  
                 กำหนดเป้าหมายผู้รับผิดชอบ  
  ติดตามงานโดย - ในรูปแบบ KPI มีผู้รับผิดชอบ  
  (ให้ได้ผล)          - ส่ง - จัดอบรมเชื่อมโยงการปฏิบัติสู่ทิศทางนโยบาย  
                                เชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้มากระตุ้น  
                              - มิติการสื่อสาร, พูดคุยกับคนในองค์กร 100% ทุกปี  
                                สื่อสารเรื่องหลัก, เน้นทุกคนให้เห็นความสำคัญ,  
                                มีบอร์ดให้ติดตาม  
บทบาทในการจัดการ  - การตรงต่อเวลาของแพทย์ เจ้าหน้าที่ มีบทลงโทษผู้สายกี่ครั้งมีผลกับ  
บริการคุณภาพ    ความดีความชอบ  
   - ปัญหาเรื่องบุคลากร  
   - load งาน  - ปิดบัตร Pt แต่ต้องชี้แจงผู้ป้วยให้ทราบล่วงหน้า  
                       - จัดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน  
                       - กรณีแพทย์น้อย มีพยาบาลเวชปฏิบัติช่วยตรวจ  
                         โดยมีระบบการ consult แพทย์โดยตรงและมีพยาบาล screen   
                         เป็นผู้ตัดสินใจส่งผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ  
  แพทย์ / เจ้าหน้าที่ใหม่   - มีระบบพี่เลี้ยงฝึดหัด skill   
                                            - จัดอบรมปฐมนิเทศน์  
                                            - มีระบบการส่งต่อโดยตรง สะดวก  
ทีมนำสูงสุด  - จัดอัตรากำลังให้เพียงพอ ระบบ on call เบอร์ 1 เบอร์ 2  สำรอง  
มีบทบาทประกัน  - จัดทำ competency ควบคุมคุณภาพบุคลากร  
ว่า มีคุณภาพ  - เครื่องมือเพียงพอ มีระบบสอบทียบเครื่องมือ  
   - ความเพียงพอของยา ทบทวนทุก 6 เดือน  
     คุณภาพยา - ซื้อตาม GMP stock ยา, สุ่มวิเคราะห์คุณภาพยา, ควบคุม  
     expire date   
   - การทำงานเป็นทีม จัดประชุมทีมเป็นองค์กร โดยมีฝ่ายอื่นเป็นผู้ร่วม  
   - round ward  ของแพทย์ ไม่ตรงกันสลับกัน round ward  
   - จัดประชุมวิชาการที่สำคัญ - IC, CPR ทุกปี  
                                                    - จัดอบรมพฤติกรรมบริการ  
                                                    - แผนการฝึกอบรม / แผนงบลงทุน / คุรุภัณฑ์  
                                                       ทางการแพทย์  
   - คนที่ load งานจัดกำลังคนตามภาระงาน จัดตาม on call ขึ้นกับภาระงาน  
     
     
ประเด็น เรื่องเล่า แหล่งข้อมูล
วัฒนธรรมองค์กร  - ระบบ one stop service   
ตอบสนองความ  - จัด ผลัดตรวจของแพทย์ตลอดเวลาราชการ กระทั่งพักเที่ยง  
ต้องการของผู้บริการ  - clinic นอกเวลาวันหยุด 8 - 12 ชั่วโมง  
   - ANC รายใหม่ทำ one stop service   
   - สำรวจข้อมูลทั้งคนที่ใช้บริการ แลไม่ใช้บริการ  
   - จัดแพทย์ตามที่ สอ.หมุนเวียนสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่อนามัย   
  เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจในคุณภาพสามารถรักษาใกล้บ้านถ้ามีระบบ refer จาก สอ.  
  เข้าตรวจได้เลย ไม่ต้องผ่านขั้นตอนของโรงพยาบาล /สอ. สามารถดูแล  
  โรคเรื้อรังได้ ฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้าเข็ม 2-3-4 ได้แทนที่จะมาโรงพยาบาล  
   - นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุง  
   - มีการเลือกแพทย์ที่จะตรวจ กลั่นกรองโรคให้ตรวจกับแพทย์เฉพาะทาง  
   - ภาคประชาชนมามีส่วนร่วม เช่น คนไม่พอใช้งบ อบต. ส่งคนไปเรียน  
  พยาบาลมาใช้ทุนที่โรงพยาบาล จัดเวทีประชาชน  
   - งบประมาณน้อย จัดตลาดนัดเพื่อสุขภาพในวัน HT,DM Clinic ให้ผู้ป่วยที่  
  NPO ได้ซื้ออาหารรับประทาน จัดซื้อผักปลอดสารพิษ  
บทบาทผู้นำในการ  - ให้เงินรางวัล มีโบนัสให้กับลูกจ้างชั่วคราวประจำปี  
พัฒนาคุณภาพ  - ส่งเสริมการออกกำลังกาย - แจกเสื้อกีฬา  
แรงจูงใจ ผลักดัน  - พิจารณาความดี ความชอบด้านคุณภาพ present คุณภาพ  
   - ประกวด CQI ให้ส่วนลดซื้อของสหกรณ์  
   - สร้างเวทีให้ทุก unit  มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  
   ปัญหา   ความต่อเนื่อง -ทีม facillitator  ไปอบรมกลับมาถ่ายถอดเป็นพี่เลี้ยง  
 
 - walk rally ตาม unit ต่างๆ ให้ทบทวน 12 กิจกรรมเพื่อค้นหาปัญหา        CQI
 
 
 - ความเชื่อมโยง         ผู้นำเปิดเวทีให้มีการเชื่อมโยง, List วาระการประชุม
 
     CQI, IC  
   - เป็นผู้ตัดสินใจเด็ดขาดในบางประเด็น  
     
     
     
     
     
     
แบบบันทึก Knowledge Asset (KA)
มาตรฐานที่  4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  KV พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประเด็น เรื่องเล่า แหล่งข้อมูล
1.นโยบายและแผน  - โรงพยาบาลมีการกำหนดเป็นนโยบายในเรื่องการกำหนดอัตรากำลังคน รพ.เทพา
  ด้านทรัพยากรบุคคล  - ทุกโรงพยาบาลมีการบริการจัดการกำลังคนทดแทน เช่น พยาบาล ER   
     ดูแลห้องคลอดด้วย, เจ้าหน้าที่ Lab  ช่วยงาน X-Ray และการนำบุคลากร  
     ของฝ่ายอื่นมาเสริมกรณีขาดบุคลากร  
   - ทุกโรงพยาบาลมีนโยบายในการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่  
2.การสรรหาคัดเลือก  - มีนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรภายในก่อนประกาศคัดเลือกเจ้าหน้าที่ รพ.เทพา
   บุคคล    บุคคลภายนอก เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เอาคนงานมาทำ  
   - ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานมีการกำหนด job description  ทุกโรงพยาบาล
     ในแต่ละงาน  
   - มีการฝึกงานของลูกจ้างชั่วคราวที่มาสอบคัดเลือกและผู้ที่สอบผ่าน 3 คน รพ.ระโนด ,
  จะได้ทดลองงานคนละ 1 เดือน และมาคัดเลือกอีกครั้งหลังจากทดลองปฏิบัติ รพ..รัตภูมิ
  งาน โดยที่ได้รับเงินค่าตอบแทนในช่วงที่มาทดลองงาน  
3.การจัดกำลังคนให้  - มีการจัดเสริมบุคลากรจากภายในองค์กรระหว่างหน่วยงาน เช่น  ทุกโรงพยาบาล
เพียงพอและเหมาะสม    จากฝ่ายบริหารไปช่วยกลุ่มการพยาบาล  
   - มีการจัดเวรรถพยาบาลร่วมกัน  รพ.รัตภูมิ,บางกล่ำ
   - หมุนเวียนพยาบาลจากงานหนึ่ง ไปเสริมอีกงานหนึ่ง เช่น ER ไปห้องคลอด ทุกโรงพยาบาล
4. การประเมินผล  - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ทำในกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง ทุกโรงพยาบาล
การปฏิบัติงาน   ตามเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ  
   - การใช้ Competency  ในการพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัติงาน รพ.มอ.
     การสร้างขวัญและกำลังใจ  
5. การกำกับดูแล  - มีการทบทวน case โดยแพทย์มาทบทวน OPD Card ที่ตรวจรักษา รพ.ควนเนียง
เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ   โดยพยาบาล ทบทวนฟิล์มโดยเจ้าหน้าที่ X-Ray  ทบทวนใบสั่งยาโดย  
ไม่ครบ    เภสัชกร  
6.ระบบดูแลให้ความ  - มีการปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่โดยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และสำหรับกลุ่ม ทุกโรงพยาบาล
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ใหม่ การพยาบาลจะมีการหมุนเวียนในงานต่างๆ   
7.การวางแผน / กำหนด  - มีการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับองค์กรและของเจ้าหน้าที่ตาม รพ.เทพา
เนื้อหาในการพัฒนา    สายงานโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเสนอแผนที่มีความประสงค์จะอบรม   
     แล้วมีผู้รับผิดชอบรวบรวมเพื่อจัดทำแผน  
     
ประเด็น เรื่องเล่า แหล่งข้อมูล
8.การจัดศึกษาอบรม  - มีการจัดทำโครงการ โรงพยาบาลมนุษยธรรม โดยนิมนต์พระอาจารย์รอง รพ.สิงหนคร
 พัฒนา เจ้าคณะจังหวัดสงขลา มาสอนเจ้าหน้าที่เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันเป็น  
  ครั้งๆ ไป ดูจากเจ้าหน้าที่จะอยู่พร้อมกันมากที่สุด และผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
  จะออกข้อสอบให้เจ้าหน้าที่สอบ 6 เดือน/ครั้งเพื่อนำผลไปประกอบพิจารณา  
  ความดีความชอบด้วย และจากผลสอบผู้ที่ได้คณะสูงสุดซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่ม  
  เจ้าหน้าที่และกลุ่มลูกจ้าง จะมีรางวัล ให้เป็นแหวนทองคำ 1/2 สลึง  
9.การประเมินผลการ  - ก่อนไปอบรมเจ้าหน้าที่ต้องทำบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการ รพ.เทพา
พัฒนากำลังคน โรงพยาบาลว่า ไปอบรมหลักสูตรนี้จะได้อะไรที่จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
  เมื่อกลับมาจากการอบรมจะทำอะไรหลังจากการอบรมแล้วต้องกลับมาเล่า  
  ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานฟังและบันทึกลงในสมุดเบอร์ 2 สำหรับการประเมิน  
  การอบรมที่องค์กร จะมีการประเมินหลังอบรมทุกครั้งโดยคณกรรมการ  
  โรงพยาบาล เช่น Hospital O/S  
   - หลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับมาจากการอบรมต้องบันทึกแบบประเมินผล รพ.รัตภูมิ
  การฝึกอบรมแนบรายงานการเดินทางส่ง ฝ่ายบริหารฯ เสนอผู้อำนวยการ  
  หากไม่แนบจะเบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้ แล้วฝ่ายบริหารก็จะนำไปบันทึกใน  
  ทะเบียนประวัติหากเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับบุคลากรอื่นๆ ผู้ไปอบรม  
  จะต้องนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่  
10.ผลลัพธ์  - มีการสรุป การครอบคลุมในการอบรมบุคลากร และมีการสรุปค่าใช้จ่าย รพ.รัตภูมิ
  ประจำปี เพื่อนำไปวางแผนงบประมาณการอบรมในปีต่อไป  
   - การอบรมพัฒนาบุคลกรสำหรับโครงการที่กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม รพ.เทพา
  ครบ 100% โดยการแบ่งออกเป็น 2 รุ่น และเก็บตกโดยส่งไปอบรมกับ  
  โรงพยาบาลอื่น เช่น ส่งไปอบรมโรงพยาบาบยะหา จ.ยะลา  
11.การศึกษาและตอบ  - มีรูปแบบรับรู้ในความต้องการของเจ้าหน้าที่โดยใช้แบบสอบถาม รพ.รัตภูมิ
สนองความต้องการ บรรยากาศองค์กร,แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร แผนพัฒนา  
ของเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ฝ่ายทำขึ้น แล้วนำมาจัดเป็นทำแผนพัฒนาบุคลากร เช่น รพ.รัตภูมิ  
  จากการทำแบบสอบถามพบว่า เจ้าหน้าที่มีความเครียดในการทำงานจึงได้จัด  
  อบรมเรื่องทำงานอย่างไรให้มีความสุข อบรม 2 รุ่น ครบ 100 % ซึ่งหลักการ  
  อบรมบุคลากรมีบรรยากาศในการทำงานดีขึ้นและมีความสุขในการทำงาน  
12.แรงจูงใจ  - มีการจัดงานวันเกิดเจ้าหน้าที่เดือนละ 1 ครั้งโดยมีบัตรอวยพรวันเกิดและ เกือนทุกโรงพยาบาล
  จัดงานเลี้ยงสรรค์เพื่อเกิดความสามัคคีในหน่วยงาน  
   - มีการแข่งขันจักรยานแรลลี่ร่วมกับหน่วยงานของชลประทานมีรางวัลผู้ชนะ รพ.ระโนด
ประเด็น เรื่องเล่า แหล่งข้อมูล
   - มีสวัสดิการช่วยเจ้าหน้าที่ในการเยี่ยมเจ้าหน้าที่ admid ,วางพวงหรีด, และ ทุกโรงพยาบาลตาม
  เงินช่วยเหลืองานศพ ศักยภาพ
   - ให้ยืมเงินสวสดิการค่าเล่าเรียนบุตร รพ.เทพา
   - มีการจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกิจกรรมวางพวงหรีด สวดพระอภิธรรมศพ รพ.นาหม่อม
  ของอาสาสมัคร, ผู้นำท้องถิ่น  
   - มีการปรับเปลี่ยนสายงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่นปรับลูกจ้างชั่ว รพ.เทพา
  คราวตำแหน่งคนงานให้เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีขวัญกำลังใจ และรพ.อื่นๆ
  ที่เงินเดือนสูงขึ้น หากบุคลากรในหน่วยงานมีความสามารถไม่เพียงพอก็จะ  
  คัดเลือกจากบุคลากรภายนอก  
     
แบบบันทึก Knowledge Asset (KA)
มาตรฐานที่ 8 กระบวนการคุณภาพ
  KV  เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ  
ประเด็น เรื่องเล่า แหล่งข้อมูล
การทำงานเป็นทีม ได้รางวัล  5ส. ระดับ คปสว. ปี2543 ทั้งจังหวัด รางวัลที่ 1  รพ.นาหม่อม
1.  ผู้ทำ  - ผู้ทำมีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับและได้รับการแต่งตั้งในระดับจังหวัด ทำให้  
     team work ดี  
2.  องค์กรเล็ก  - บุคลากรจำนวนน้อยสามารถพัฒนาสูเป้าได้ ไม่พบอุปสรรคมากนัก  
   - หัวหน้างานควบคุมถึงกัน ผู้ปฏิบัติทำงานตามแนวทาง  
1.  การหาเวที  - มีเวทีมื้อเที่ยง เพื่อพูดคุย รับประทานอาหารมีสหสาขา มีผู้อำนวยการ รพ.ควนเนียง
2.  การจัดโครงสร้าง  / ประธาน PCT /ทีมทำ  ทำ 12 กิจกรรม /การทบทวนผู้ป่วย /ประเด็นปัญหา  
     องค์การ  - หลักการนำผู้ป่วยมาเป็นศูนย์กลางในขั้นแรก  
3. การ  - ทุกคนเริ่มเห็นความสำคัญ เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน  
   - เริ่มทุกวัน  และปรับเป็น วันจันทร์ - พุธ - ศุกร์ และลดลง เมื่อจะเริ่มพัฒนา  
     ก็เริ่มขึ้น  
   - มีการกำหนดเรื่อง มีผู้เกี่ยวข้องเข้ามา  
   - ประเด็นทำต่อ ทำในเรื่องเกี่ยวกับลูกจ้าง  
   - ให้บริการอาหาร 20 / คน ให้มีบรรยากาศเป็นทีม  
   - การแต่งตั้งทีม มีทีมนำ ทีม ENV ทีมชุมชน ไม่ให้มีความซ้ำซ้อน  
  เสริม  : ทำมื้อเที่ยง ทีมนำมาประชุม นำปัญหาแต่ละส่วนมาพูดคุย ถ้าแก้ได้ รพ.ระโนด
               แก้เลย ถ้าแก้ไม่ได้นำเข้าบริหาร  
             : จัดบอร์ดคำถาม เพื่อแจ้งผลแยกตามประเภทและติดตามงานทุกเดือน  
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  HACC_STKM

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2013, เขียน: 03 Aug 2005 @ 22:33 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 23:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)