เทคโนโลยีกับการเรียนรู้

E-Learning เป็นเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

         ระบบ E-Learning เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการ Share และ Create ความรู้ให้กับพนักงาน และเป็นช่องทางในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์และเมื่อมองกลับกัน KM จะเป็นแหล่งสำคัญในการสร้าง Learning Content ในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรและช่วยให้เราสามารถต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

         เทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบ IT จะมีส่วนต่อความสำเร็จทั้งในการเรียนรู้ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และการจัดการองค์ความรู้ ซึ่งต้องมีระบบที่ช่วยในการจัดเก็บง่ายต่อการสืบค้นและนำไปใช้งาน สามารถกระจายและถ่ายโอนความรู้ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ทันสมัย และทันความต้องการ เทคโนโลยีทั้งทางด้านการสื่อสารและ IT จะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศกับคน ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นความรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติจริง

        ในบางองค์กรจะมีชุมชนนักปฏิบัติ Community of Paractice, CoP  เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายเครื่องมือที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการก่อให้เกิดการสร้าง จัดเก็บ และแบ่งปัน องค์ความรู้ให้มากขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าและคุณค่าให้องค์กร เป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างความรู้ใหม่ ๆ องค์ประกอบหลักของ CoP ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ

   1. Head เป็นเรื่องของความรู้ประสบการณ์ ความสนใจหรือปัญหาร่วมกัน (Domain)

   2. Heart คือความรู้สึกมีส่วนร่วมในชุมชน ( Community) และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

   3. Hand คือ เป็นกิจกรรมหรือการกระทำ ที่สมาชิกใน CoP ลงมือปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน oil KM MBAความเห็น (1)

เสรี บุญทวี
IP: xxx.147.20.153
เขียนเมื่อ 

ผมอยากรู้เรื่องเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ให้่มากกว่านี้ช่วยขยายความให้กว้างขวางทีคับ

        ขอบคุณที่จะทำให้ผมรู้คับ