GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การปรับเปลี่ยนระบบการขอบำเหน็จของลูกจ้าง เป็นสามารถขอรับบำนาญได้

สมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทย กำลังร่าง พรบ.บำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำในส่วนราขการ

                ในการจัดสัมนาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมลูกจ้างแห่งประเทศไทยกำลังร่าง   พรบ.บำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำในส่วนราขการ เพื่อปรับเปลี่ยนการขอรับบำเหน็จลุกจ้างประจำ เป็น ขอรับบำนาญได้

               ถือว่าเป็นข่าวดีมากในวงการลูกจ้างประจำ ต่อไปท่านก็จะได้รับบำนาญรายเดือน เหมือนข้าราขการแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 20139
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 2376
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

ท่านใดต้องการอ่านรายละเอียด เข้าไปที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙)พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๓

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ค่ะ ดีใจกับทุก ๆ ท่าน และขอขอบพระคุณทุก ๆท่านอีกเช่นกันได้นำพา จนประสพผลสำเร็จในครั้งนี้ ขอบคุณจากใจจริงค่ะ

เป็นข่าวดีมากๆสำหรับพวกเราลูกจ้างฯทุกคน ขอบคุณท่านผู้ดำเนินการทั้ง และลืมไม่ได้ก็รัฐบาลชุดท่านอภิสิษฐ์ ที่ยังมีความเมตตา

และเห็นความสำคัญของพวกเรา ขอให้โชคดีทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/067/3.PDF

-สวัสดีครับพี่ น้อง ชาวลูกจ้างฯ ทุกท่าน

- ใครได้ปรับเปลี่ยนสายงานและกลุ่มงานแล้ว ยกมือขึ้น ดีใจนำหลายๆๆๆๆเดอ

-กาฬสินธุ์ เขต 1 ปรับระดับชั้นงานอย่างเดียว ////ใครที่ขอปรับเปลี่ยนสายงานและกลุ่มงาน ไว้.....บ่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

-คนภูไท เป็นไงฝากติดตามเรื่องหน่อยนะ

เจอแล้วครับราชกิจจานุเบกษาบำเหน็จตกทอด15เท่าเข้าไปดูตามที่คุณสาวน้อยบอกก็ขอบคุณครับรัฐบาลหน้าพวกเราชาวลูกจ้างประจำก็มาช่วยกันผลักดันเรื่องค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียรอีกนะครับ

หน้า ๓

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙)

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙)

พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๒ บำเหน็จตกทอด ข้อ ๑๕/๔ และข้อ ๑๕/๕

ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙

“หมวด ๓/๒

บำเหน็จตกทอด

ข้อ ๑๕/๔ ในกรณีที่ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย

ให้จ่ายบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนสิบห้าเท่าของบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี

ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้

(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน

(๒) สามีหรือ฿ริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน

(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน

ในกรณีที่ไม่มีทายาทในข้อใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่าง

ทายาทผู้มีสิทธิในข้อที่เหลืออยู่

ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามข้อดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อ

ส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน

ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง

ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบำเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาล

ว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือ฿ายในหนึ่งปี

นับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบำเหน็จตกทอด

นั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิ

ตั้งแต่วันตายของลูกจ้างผู้ได้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี ในกรณีเช่นนี้

ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบำเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบ

ที่กระทรวงการคลังกำหนด

หน้า ๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตน

ตามวรรคห้าได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษา

ของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำเหน็จตกทอดแต่อย่างใด

บำเหน็จตกทอดตามข้อนี้ ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง

ข้อ ๑๕/๕ วิธีการในการยื่นเรื่องราวขอรับบำเหน็จตกทอดให้นำข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษ฿าคม พ.ศ. ๒๕๕๔

กรณ์ จาติกวณิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เพิ่มเติมข้อความ...ได้คัดลอกมาจาก ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๔ ฯ...และเพื่อนำมาลงให้พวกเราชาวลูกจ้างประจำได้อ่านกัน จะได้ไม่ต้องไปค้นหาให้ลำบากค่ะ.

น้ำใจของพี่น้องผองเพื่อนเหล่าชาวลูกจ้าง(อดีตข้าราชการวิสามัญเพราะเขาไม่ให้ใช้)ค้นคว้าหาทางนำมาให้พวกเราไดรับทราบรับรู้กันจนหัวใจคับอกพองโตเบ้อเล่อเหิ้มทีเดียวเชียว ราชกิจจานี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของเราชาวลูกจ้างทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งข่าวและนำมาให้ทราบรับรู้กันถ้วนทั่วกันขอบคุณครับ ขอบได้รับการขอบคุณจากกระผมและลูกจ้างทุกคนครับ ."ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยบำเหน็จตกทอด 15 เท่า" เป็นประวัติศาสตร์แล้วครับ ขอบคุณทุกสิ่งทุกท่านที่ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้น ทายาทจะได้มีตัวช่วยไม่เกิดความเดือดร้อนหลังจากเราได้สิ้นลมหายใจไปแล้วถึงจะไม่มากมายอะไรก็บรรเทาความเดือดร้อนในระยะเผาขนได้

นานเหมือนกันนะที่คนไทภูห่างหายไป ติดการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีเลยไม่ค่อยมีเวลา ยังคิดถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ทุก ๆ ท่านเหมือนเดิมไม่มีเสื่อมคลาย ขอบคุณมากสำหรับข่าวสารต่าง ๆ ที่เพื่อนพ้องชาวลูกจ้างนำมาฝาก เวลานี้ทุอย่างเคียร์ลงตัวแล้วเลยมีโอกาสมาทักทายเหมือนเดิม สำหรับท่านที่ฝากให้ดูแลเรื่องการเปลี่ยนสายงานของกาฬสินธุ์ เขต 1 ถ้าที่มีคุณสมบัติครบตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและมีอยู่ในกลุ่มงานที่ สพฐ.เปิดตำแหน่งไว้ ท่านทำเข้ามาได้เลย เพราะคนไทภูได้ประสานกันเจ้านายเรียบร้อยแล้ว

สำหรับบำเหน็จตกทอด 15 เท่า นั้นถือว่าเป็นข่าวดีมากแต่จะให้ดีกว่านี้สิทธิการรักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการก็น่าจะตามมา มันถึงจะทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไงก็ฝากให้แนวหน้ากล้าตายเดินเกมส์ต่อด้วย ถ้าต้องการกำลังพลคนไทภูจัดให้ได้ เรียกร้องในสิทธิอันชอบธรรม แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มันคงไม่ถึงกับต้องโทษประหารชีวิต

คนไทภู

สวัสดีครับพี่น้อง

ขอบคุณที่ช่วยกันนำข้อมูลมาแบ่ง ปัน รู้แล้วจะได้ไปบอกต่อให้รับทราบกัน

อยากทราบว่าบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำการส่งไปนานแล้ว ยังไม่ได้ ของสำนักฯ 16 เชียงใหม่ค่า

สวัสดีครับท่านพี่น้องทุกท่านสบายดีหรือเปล่าครับ ใครไม่สบายก็ขอให้หายไวๆๆๆๆ ใครสบายดีก็ให้สบายดียิ่งขึ้นไปครับ

สวัสดีพี่น้องทุกท่าน

ขอขอบคุณ..คุณภานัน...ที่นำเรื่องราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยบำเหน็จตกทอด 15 เท่ามาบอก ดีใจค่ะ ยังเหลืออีกอย่างเดียวเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำหลังเกษียณอายุ.... เฮ้อ ! มันช่างอยากเย็นเสียจริงๆ หนอ..พวกเราอดทนอีกเฮือกนึงนะ...และดีใจด้วยกับทุกๆคนค่ะ..

มีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าที่ลูกจ้างประจำจะได้ปรับเป็นข้าราชการ เพราะว่าที่กรม(ประชุมผู้บริหาร) รองอธิบดีท่านแจ้งมาว่าพนักงานราชมีโอกาสที่จะปรับเป็นข้าราชการเพราะเนื่องจากข้าราชการที่มีอยู่นั้นตำแหน่งขึ้นสูงกันหมดไม่มีข้าราชการชั้นผู้น้อยที่จะมาปฏิบัติงาน ดังนั้นพนักงานราชการจึงมีโอกาสที่จะปรับเป็นข้าราชการ แล้วลูกจ้างประจำที่มีอยู่ทำไมถึงไม่ได้รับการเหลียวมองเลยทั้งๆ ที่ก็ปฏิบัติงานนานกว่า ดีกว่า มีความรู้ความสามารถ และปัจจุบันก็รับผิดชอบการทำงานมากกว่าและมากกว่าข้าราชการด้วยซ้ำไป

5 % ได้รับแล้ว ขอบพระคุณอย่างสูง

5 % ได้รับแล้ว / 15 เท่าก็เห็นแล้ว รัฐบาลหน้าขอให้ปรับขึ้นเท่าข้าราชการ ขอบพระคุณอย่างสูง

สวัสดีครับทุกท่านที่มีความสุขและยังไม่มีความสุข (จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา) ต่อไปปริญญาตรีต้องรับ 15,000 บาท (นโยบายของพรรคเพื่อไทย) แล้วบอกเราก็ต้องเงินเดือนขึ้นอีก ห้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ฝันครับท่าน นโยบายครับท่านๆๆๆๆๆๆๆ ผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับ

ขออภัยทานนะครับขอความข้างบนที่พิมพ์ผิดความหมาย***** แล้วบอกเราก็ต้องเงินเดือนขึ้นอีก (ขอเปลี่ยนเป็น แล้วพวกเราก็ต้องเงินเดือนขึ้นอีก).......

แล้วค่ารักษาพยาลหลังปลดเกษียณจะทำอย่างไรต่อ....?

สวัสดีค่ะ มีใครสามารถตอบข้อข้องใจได้หรือเปล่าค่ะ

มีอยู่ว่า ตอนเข้ามาทำงานครั้งแรก ปี 37 เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงาน ปี พ.ศ. 2543 สอบบรรจุได้เป็นลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้มาจนถึงปี พ.ศ. 2551 ต่อมามีหนังสือให้มีการสอบเปลี่ยนตำแหน่งให้ตรงกับสายงาน (ลืมบอกไปค่ะ ดิฉันทำงานด้านธุรการ การพิมพ์หนังสือ การรับส่งหนังสือ) ก็เลยสอบเปลี่ยนตำแหน่ง และสอบได้

ในตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ตอนนั้นยังไม่ทราบเรื่องเงินเดือนเท่าไหร่ แต่รู้ว่า พนักงานพิมพ์ สามารถไปได้ถึงระดับ 4 ที่เงินมากกว่า

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพราะตอนนั้นมีตำแหน่งมา 10 ตำแหน่ง ที่ ร.พ สอบได้ 8 คน รวมถึงตัวดิฉันด้วย ที่ดิ้นรนเปลี่ยนตำแหน่ง

โดยที่งานการเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลย จะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไหม

ขณะนี้ เริ่มมีปัญหา เพราะต่างคนต่างฟังมา ต่างคนต่างเข้าใจไม่ตรงกัน เรื่องมีอยู่ว่า ตอนนี้พนักงานพิมพ์เงินตันน้อยที่สุดคือ ที่ 18,190 บาท (พนักงานพิมพ์ อยู่ ส2 ตอนนี้อยู่ระดับ 2 ) แต่ทุกคนคิดว่า น่าจะตันอยุ่ที่ 22,220 บาท เหมือนกับผู้ช่วยเหลือคนไข้ กับ พนักงานทั่วไป สอบถามเจ้าหน้าที่ และ สอบถามไปยัง กรมบัญชีกลาง ก้อยังไม่มีความกระจ่าง

แต่มีอยู่ว่า คุณต้องไปสอบ เป็น พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 หรืออยู่ ส3 ซึ่งเงินเดือนจะตันที่ 22,220 บาท ซึ่งสอบถามได้ความว่า ที่ ร.พ ไม่มี พนักงานพิมพ์ระดับ 3 ถึงมีก้อคงสอบไม่ได้

และตอนนี้ มีพนักงานพิมพ์อยุ่ 4 คน ที่เงินใกล้เต็มแล้ว คือ ตอนนี้ได้ 17,150 บาท และเหลือเวลาราชการอีก 12 ปี เป็นอันว่าเขาต้องทำงานไปโดยรับเงินเดือน 18,190 บาท จนกว่าเกษียณอายุ น่าเศร้าใจ

ดิฉันมีเรื่องทุกข์ใจจะมาปรึกษาค่ะ คือกพ.7ของดิฉันสูญหายไปเมื่อตอนนำท่วม หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ ไม่ทราบว่าดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ไม่สบายใจเลยค่ะ

คุณลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ก็ลองปรึกษากับหัวหน้าบริหารดูว่า เมื่อก่อนตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ แต่พอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานพิมพ์แล้วเท่ากับเพดานเงินตันต่ำกว่าตำแหน่งเดิม จริงอยู่พนักงานพิมพ์อาจจะขึ้นถึงระดับถ้า กพ.ไม่กำหนดกรอบเอาไว้ เช่น รพ.ชุมชน/รพ.ทั่วไป ที่มีเตียงคนไข้ขนาด 30 เตียงหรือ 60เตียงนี้แหละให้ไปดูกรอบอีกครั้งนะ คือทาง กรมบัญชีกลางเขาจะกำหนดระดับชั้นงานไว้ เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ให้มีได้ ระดับ ส2 พนักงานพิมพ์ให้มีได้ ระดับ ส2 ฯลฯ อย่างพนักงานพิมพ์ ถ้าจะขึ้นชั้น เป็น ส3 ก็ทำได้แต่ต้องให้ สป.ทำเรื่องตกลงกับกรมบัญชีกลางก่อนทำนองนี้แหละ ผมว่าถ้าคุณจะทำเรื่องปรับชั้นงานเป็นระดับ ส3 เดียวก็เต็มขั้นอีก ไหนๆก็จะทำเรื่องแล้วขอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานธุรการเลย ลองปรึกษาหัวหน้างานกับหัวหน้าฝ่ายบริหารดูนะครับ

คุณลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข คุณต้องเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ สิครับเพราะเงินเดือนระดับ 2 ตันที่ 22,220 บาทไม่บวก 5%

เรียน ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข

ที่ข้องใจในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและข้องใจในระดับขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละตำแหน่ง สำหรับพนักงานพิมพ์ที่ท่านจะปรับเปลี่ยนไปนั้น สำนักงาน กพ. ได้กำหนดตำแหน่งออกมานานแล้ว มี 4 ระดับ คือ ระดับ ส.1-4 สำหรับโครงสร้างอัตราเงินขั้นต่ำและสูงนั้น ระดับ 1 ขั้น 15,260 บาท ระดับ 2 ขั้น 18,190 บาท ระดับ 3 ขั้น 22,220 บาท ระดับ 4 ขั้น 29,320 บาท (ยังไม่ได้ปรับ 5%)

ถ้าท่านคิดจะไปก็จงไปเถอะครับ ความเป็นจริงมันดีกว่าตำแหน่งเดิมอยู่แล้ว ส่วนที่ว่าต้องสอบถึงจะไประดับ 4 ได้นั้น มันก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของท่านที่สังกัดอยู่ ถ้าเรามีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง เจ้านายเขาเองก็คงอยากให้ลูกน้องก้าวหน้าในอาชีพ คนไทภูเองก็ยังเป็นแค่พนักงานบริการอยู่เลย เวลานี้ก็เตรียมหลักฐานเสนอขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง (จะไปเป็นพนักงานพัสดุ) ทั้งหน่วยงานระดับล่างสุดถึงบนสุดสนับสนุนเต็มที่คงไม่สดุดขาตัวเองล้มหรอก ก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับ มีอะไรก็ปรึกษากันได้บางทีผงเข้าตาตัวเองมันเอาออกไม่ได้หรอก ถ้าไม่เข้าใจโทรมาหาก็ได้ 087 2270578 ยินดีให้คำปรึกษา (ยกเว้นเรื่องเงินและเรื่องหัวใจ)

เรียน คุณมน

ตามที่ท่านมีความกังวลใจเรื่อง กพ. 7 หายนั้น ท่านต้องไปขอสำเนาใหม่จากหน่วยงานต้นสังกัดที่ท่านสังกัดอยู่ เพราะไม่ว่าข้าราชการหรือลูกจ้างต้องมีหลักฐานการเข้ารับราชการ แต่คนไทภูไม่แน่ใจว่า กพ.7 ที่ท่านพูดถึงมันเป็นฉบับจริงหรือเป็นสำเนา เพราะโดยปกติฉบับจริงจะอยู่ที่ต้นสังกัด ไงท่านก็ลองไปติดต่อหน่วยงานของท่านละกัน เอาใจช่วยขอรับ

สวัสดีครับทุกท่าน ว่างงานพอดี สบายดีกันหรือปล่าว ผมกำลังตรวจเช็ก กพ. 7 อยู่เพื่อเข้าระบบอีเล็กทอนิก แต่มีตัวอย่างที่ผมพบ ถ้า กพ.7หายต้องไปคัด กพ.7 ใหม่นะครับ

ไม่ทราบว่าลูกจ้างประจำที่อายุราชการไม่ถึง 25 ปีจะได้รับบำเหน้จรายเดือนกับเขาบ้างรึเปล่า เพราะลูกจ้างกว่าจะได้บรรจุก็กินเวลาไปตั้ง 10 กว่าปีแล้วไม่เหมือนกับข้าราชการที่ทดลองงานแค่ 6 เดือนก็ได้รับการบรรจุแล้ว กรุณาให้ความกระจ่างด้วยครับ

สบายดีนะครับสมาชิกทุกท่าน เข้ามาอ่านประจำแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น รู้สึกว่าในช่วงนี้พวกเราจะซาๆลงไปนะคัรบ คิดว่าทุกท่านกำลังขะมักเขม้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือปรับแปลี่ยนสายงานกันอยู่ขอให้สำเร็จทุกท่านนะครับ

เออ...หวังวาทุกสิ่งทุกอย่างคงเดินไปเรื่อยๆด้วยดีเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ของที่มันดีๆก็ขอให้คงไว้ อะไรที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่าน (ค่ารักษาหลังเกษียณ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวลูกจ้างประจำที่ใกล้จะสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีแล้ว และค่าแรง ค่าจ้างรายได้ของผู้น้อยก็ขอฝากไปทางรัฐบาลใหม่ด้วยขอให้มองให้ละเอียดทุกๆกลุ่ม ลูกจ้างประจำบางคนจบปริญญาตรีมาเป็นสิบๆปีทำงานมาเป็นยี่สิบปีค่าจ้างยังไม่ถึง 15,000 ก็มี ลูกจ้างประจำที่ไม่จบ ป. ครี ทำงานมาเกือบยี่สิบปีประสบการณ์ในการทำงานถ้าเทียบได้ก็คงไม่ตำกว่าป.ตรีเหมือนกัน กลุ่มนี้บางท่านก็ยังไม่ถึง 15,000 เหมือนกัน รัฐบาลมีนโยบายผู้ที่จบปริญญาตรีเริ่มที่ 15,000 บาท ก็ขอฝากดูแลให้ทั่วถีงด้วยนะครับ คงไม่ว่ากันนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองนิดๆ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตประจำวันของเราจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง...สำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อน.....ขอให้ชาวลูกจ้างจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเทอญ...

ปรับให้ ป. 15,000 บาท แล้ว ป. โท , ม.3 , ปวช , ปวส ปรับให้กันเท่าไร ไม่เห็นมีบอกไว้เลยครับ

ไม่ได้เข้ามานานหน่อยนะครับเพราะยุ่งงานมาก อยากจะถามท่านที่อยู่ในเมืองว่า ลูกจ้างประจำมีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการได้หรือไม่ ผมได้อ่านผลการประชุมประจำเดือนของกรมป่าไม้เดือนที่แล้ว ข้อความว่าเขาจะปรับพนักงานราชการของกรมป่าไม้ เป็นข้าราชการ แล้วพวกลูกจ้างประจำละไม้เห็นพูดถึงเลย ผมอ่านดูแล้วมันแครงใจซะเหลือเกิน เราทำงานทุ่มเทให้กรมป่าไม้มาตั้งนานแสนนาน เจ้านายไม่เคยมองเห็นความสำคัญเลย พูดมาแล้วเบื่ออาชีพตัวเองซะเหลือเกิน

ผมทำงานมาเกือบ 25 ปีแล้ว สมมุติว่าถ้าครบ 25ปีผมลาออกแล้วเลือกรับบำนาญ และก็ไปบรรจุเป็นข้าราชการ อยากจะถามว่าผมจะได้เงินเดือนสองที่หรือไม่ วานท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยขอบคุณครับ (ผมบรรจุอายุ 19 ปี ครับ ตอนนี้เรียนจบ ป.ตรีสายครูมา)

ใครได้ปรับเงินเดือนเป็น 5 % แล้ว และได้เทียบบัญชีเงินเดือนใหม่กันบ้างแล้ว ส่งเสียงหน่อย ...

ใช้หมดแล้ว

อยากถามผู้ที่ฮู้ ว่า สิทธิ์การรักษาพยาบาลว่า เฮาจะได้ก่อ ไผฮู้จ๊วยบอกอีลุงกำลอ รอฟังอยู่เน่อ

ขอบคุณคุณตะวันที่มอบข้อมูลที่มีคุณค่าให้กับ ลูกจ้างฯ สพปชุมพร 2 ขอบคุณครับ

เงินทั้งหมดที่ได้รับทั้ง 5%และขั้นเดือน เมษายน 2554 ผมใช้หมดแล้วครับ ผมเห็นด้วยกับคุณสมชาย ที่ว่าอยากให้ทางสมาคมเสนอ 2 หัวข้อ คือ 1 ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียนอายุราชการ และ 2 เปลี่ยนชื่อจากลูกจ้างประจำเป็น ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ทุกวันนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยน พวกเราน่าจะเปลี่ยนแปลงบ้าง อย่างน้อยความรู้สึกคำว่าลูกจ้างคงจะไม่ตรึงเครียด

เห็นด้วยกับคุณสัญญาค่ะ

เห็นด้วยครับ

ขอสนับสนุน ข้อความของคุณสัญญาด้วยอีกคนครับ เราก็ทำงานเหมือนกับข้าราชการอยู่แล้วต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันซิ แล้วทีเขาเรียกร้องสิทธิต่างๆให้เท่าเทียมกัน ของเราก็น่าจะได้ เท่าเทียมกับข้าราชการ ประเทศเราเมืองประชาธิปไตรนะครับ

ขอสนับสนุน อีกหนึ่งเสียงครับ เห็นด้วยกับข้อความของคุณสัญญา เท่าที่ทราบ เดิมก็ใช้คำว่า ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ( ต้องขออภัยด้วยหาก ข้อมูลคลาดเคลื้อน )

ผมเองก็เห็นด้วยนะครับท่าน(แต่กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว)ท่านนายกอรรถพล

ก็เดินเต็มสูบเลยนะครับแต่พวกเราแนวหลังนี่สิ...เราได้ช่วยกิจกรรมของสมาคมฯมากน้อยแค่ไหน  ส่วนใหญ่พวกเรานะรอแต่จะรับผลประโยชน์เป็นส่วนใหญ่***ทำไมไม่ร่วมผนึกกำลังกันให้มากกว่านี้   จัดสัญจรที่ภาคใต้บางตาเหลือเกินและบางจังหวัดก็มาเพียงคนเดียว?  ทั้งๆที่มีอยู่ทั้งหมดเกือบ1พันคน...แล้วแบบนี้เรียกว่าไรดีล่ะ???

ผมเองก็เห็นด้วยนะครับท่าน(แต่กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว)ท่านนายกอรรถพล

ก็เดินเต็มสูบเลยนะครับแต่พวกเราแนวหลังนี่สิ...เราได้ช่วยกิจกรรมของสมาคมฯมากน้อยแค่ไหน  ส่วนใหญ่พวกเรานะรอแต่จะรับผลประโยชน์เป็นส่วนใหญ่***ทำไมไม่ร่วมผนึกกำลังกันให้มากกว่านี้   จัดสัญจรที่ภาคใต้บางตาเหลือเกินและบางจังหวัดก็มาเพียงคนเดียว?  ทั้งๆที่มีอยู่ทั้งหมดเกือบ1พันคน...แล้วแบบนี้เรียกว่าไรดีล่ะ???

พี่น้องชาวสา-สุขที่รักทุกๆท่าน อย่าลืมงานแสดงมุฑิตาจิตที่อโยธยา ที่ท่านสมยศและคณะจัดให้มีขึ้น ได้ทั้งกุศลและปัญญาเลยครับท่าน???..ที่สำคัญได้เที่ยวกรุงเก่า***อดีตเคยเป็นราชธานีเกิน 4 ร้อยกว่าปีเลยนะครับ นี่แสดงว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ธรรมดา?

เห็นด้วยกับค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ และการเปลี่ยนชื่อ

ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ให้กำลังใจและสนับสนุน ถึงจะเหลือไม่กี่ร้อยคนที่เป๋น ลปจ.ที่อยู่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(ที่ว่าการอำเภอ)

ข้อมูลปัจุบัน ครูบรรจุหลังปี 2537 จะเลือกรับบำนาญได้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นสมาชิก กบข.

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมสัมนาเชิงวิชาการ และร่วมงานมุฑิตาจิต(เกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ) ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดต่างๆอยู่ในเว็บสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วเจอกันนะครับ .............นางรอง3................

พี่น้องชาวสาธารณสุขทุกคนปีนี้ทางสงขลาจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่หาดใหญ่ค่ะ ปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างประจำข้าราชการมีน้อยมาก ต้องการทราบรายละเอียดให้สอบถามหน่วยงานของตนเองนะค่ะ

ตอบ คุณน้อง ลูกจ้างประจำและข้าราชการทุกประเภท จะบรรจุก่อนหรื่อหลังปี 2535 จะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิก กบข. ถ้าอายุราชการครบ 25 ปี คุณมีสิทธิ์เลือกบำเหน็จและรับบำนาญได้ครับ

การเขียนตำแหน่งใหม่ ปกติจะเขียนอย่างไร เช่น พนักงานธุรการ อยู่ในระดับ ส2 จะเขียนตำแหน่งว่า พนักงานธุรการ หรือ พนักงานธุรการ ระดับ ส2 เพื่อนท่านใดพอทราบช่วยอนุเคราะห์ตอบด้วยครับ

ข้าราชการบรรจุใหม่ เค้าจะได้ 15000 บาทแล้วในปีงบ 55 และข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จบป.ตรี ก้อจะได้ปรับเป็นค่าครองชีพเหมือนกัน ใครได้เงินเดือนไม่ถึง 15000 บาท ก้จะเพิ่มให้เท่ากับ 15000 บาท แต่ เรา จบ แค่ ปวช. เป็นลูกจ้างประจำ ทำงานมา 15 ปีแล้ว เงินเดือน 11000 บาท มันน่าเศร้า อย่างนี้ต้องไปเรียนให้จบ ป.ตรี ไหมนะ 555555555555 ช่วยปรับเงินให้ด้วยนะค่ะ น่าเศร้า

เรียน คุณ chart ระดับชั้นงาน ที่ต่อท้ายตำแหน่งงานนั้น ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ตำแหน่ง ช่างเครื่องจักรกล ช ๔ หรือ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๓ หรือ พนักงานธุรการ ส ๔ เป็นต้น............../ภานัน

สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมอาชีพทุกท่าน นานเหมือนกันที่ลาวหนองกี่ไม่ได้เข้ามาทักทายในเวบแห่งนี้คิดว่าคงจะยังไม่ลืมกันนะครับ เข้ามาวันนี้ก็ไมมีอะไรมากหรอกแค่เข้ามาทักทาย คิดว่าทุกท่านคงจะสบายดี และอยากจะถามพี่น้องชาวลูกจ้างที่สังกัด สพฐ. ว่าเขตพื้นที่ใดบ้างที่ได้รับการพัฒนาหรือการอบรมอะไรต่างๆตามที่ สพร. มีหนังสือสั่งการไปยังเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆให้ดำเนินการพัฒนาข้าราการและลูกจ้างประจำซึ่งส่วนของลูกจ้างได้รับงบประมาณในการดำเนินการเขตพื้นที่ละ 60,000 บาท ตามความเข้าใจของลาวหนองกี่คงจะมีการดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้เพราะาทาง สพฐ. ให้รายงานการดำเนินการไม่เกิน วันที่ 10 ตุลาคมนี้ คิดว่าจะมีอะไรดีๆ หรือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องชาวลูกจ้างเรา ทางใดมีการดำเนินการแล้วช่วยส่งข่าวด้วยนะครับจะขอบคุณยิ่ง

สบายดีกันทุกท่านหรือเปล่า ท่านที่จะปลดเกษียณก็คงจะหมดภาระไปแล้ว ท่านที่ยังรับราชการอยู่ก็ต้องดำเนินชีวิตตามระบบราชการต่อไป ผมยังอยู่อีกหลายปีแต่ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะอยู่ถึงปลดเกษียณหรือเปล่า แต่ต้องอยู่จนรับบำเน็จรายเดือน ดีใจกับท่านที่ปลดเกษียณ ที่ไม่ต้องมาอยู่แบบที่มีความหมายน้อยแต่ทำงานหนัก และขอให้ที่ที่ปลดเกษียณจงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกับครอบครัวตลอดไป คนหลังเขา.......... (พรุ่งนี้จะไปประชุมที่ กพ.นนบุรี)

ชอบใจข้อความของ." คนหลังเขา"จัง อ่านง่ายแฝงอารมณ์ขันนิดๆ แสดงว่าเป็นคนไม่ซีเรียส(อารมณ์ไม่เสียง่ายๆ) บำเหน็จ ห.หีบ หายนะครับ ก็ขออวยพรใ้ห้พี่ๆ น้าๆ ลุงๆ ที่เกษียณปีนี้มีสุขภาพแข็งและมีแรงกันถ้วนหน้ากันทุกๆคนไม่เว้นแม้แต่คนที่ยังไม่เกษียณด้วยเทอญ

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ลูกจ้างประจำทุกท่าน

        ผมเป็นพนักงานขับรถยนต์ ทำงานมา 31 ปีแล้ว ครับ ยังไม่ได้ปรับเป็น ส. 2 เลย ครับ ไม่ทราบว่า มีท่านใด ได้ปรับแล้วมั้ง ครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับทำอย่างไรบ้างครับจึงจะได้ปรับระดับ อ่ะครับ

 

ที่ทำงานวิทยาลัยพยาบาลฯอุตรดิตถ์ไม่เคยได้รับข้อมูลการเข้าอบรมเกี่ยวกับลูกจ้างประจำเลยค่ะ

86 68 คุณจิวแป๊ทง และคุณชื่อเหมือนผม aoy หน่วยงานผมเขาปรับ บ.๑ เป็น บ.๒ แค่คนเดียวครับคือพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกนั้นเอ้อ!!!!!!!!!! ยังไม่ทราบเมื่อไหร่ครับ มีลูกจ้างประจำ ๔ แต่ปรับ ๑ อีก ๓ คอยดูเขาไปก่อน คุณ aoy หน่วยงานผมนะลูกจ้างประจำอยู่เกรด๔ เกรด. ๑ ข้าราชการ เกรด .๒ พนักงานราชการ เกรด.๓ ลูกจ้างชั่วคราว เกรด.๔ ลูกจ้างประจำแทบไม่ได้รับรู้อะไรเลยต้องคอยหาข้อมูลมาตลอดคอยส่งข่าวกันใน web นี้หรือแหล่งข้อมูล มุมเสวนาลูกจ้างนี้ละครับ เป็นลูกจ้างประจำต้องขวนขวายหาข้อมูลให้แก่ตนเอง ทำใจให้กว้างยิ่งกว่าแม่น้ำมีน้ำใจเป็นมหาสมุทรและอดทน(ให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ)ปรับตัวให้ได้และอยู่ให้ทนเราเป็นคนของรัฐ คนของเราเองไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่ตอนไปอบรมที่พิษณุโลกผมชวนลูกจ้างประจำในหน่วยงานผมไปอบรมกัน มีผมไปคนเดียว ผมไปเจอ ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตังหลายสิบคนบางคนนั่งเครื่องบินมา บางคนมารถทัวร์ ดูๆๆๆๆอยู่ไกลยังมาครับ อยู่ใกล้นิดเดียวชวนให้ตายอย่างไรก็ไม่ยอมไป มันน่าน้อยใจ

พ.ชลประทานบ2 เงินเต็มขั้น16030แล้วมีโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งไหม

สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง เห็นหลายคนบ่นว่ายังไม่ได้ปรับตำแหน่ง อย่าไปคิดมากครับท่านเป็นเรื่องธรรมชาติของระบบราชการไทยครับ เรื่องอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์กับตัวเองเขาก็จะไม่สนใจ ท่านต้องพยายามให้เข้าทำให้เราหรือเอาหนังสือทางราชการให้เขาดู หรือยกตัวอย่างคนที่เขาทำแล้ว ขั้นสุดท้ายตัวท่านเองทำบันทึกขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชาของท่าน ก่อนท่านจะส่งบันทึกก็ขอให้เจ้าหน้าที่ประทับรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน ถ้ายังไม่ดำเนินการก็ต้องกล้ากันหย่อยนะครับ ฟ้องศาลปกครองอย่างเดียว (เอาหนังสือที่เจ้าหน้าที่ประทับรับหนังสือแล้วไปถ่ายเป็นหลักฐานไว้นะครับ) ขอให้ท่านโชคดีนะครับ

ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากผูบังคับบัญชา ผมได้ยื่นเรืองพร้อมเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งใหม่แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจาก จนท.พอไปทวงถามก็ได้รับคำตอบว่าทำไม่ได้ เพราะ อยู่ที่เขต3ทำไม่ได้ ถ้าอยากเปลี่ยน อยากทำ ก็ให้ย้ายไปเขตอื่นเพราะเขตนี้ทำไม่ได้ นี่คือคำตอบที่ได้รับจากปากของคนที่ชื่อว่า นาย ในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วจะให้เราหันหน้าไปพึ่งใครที่ใหนกันละครับ ก็เลยได้แต่นั่งทำใจ และก็รอดูว่าฝนฟ้ามาโปรดวันใหนก็จะรอๆๆๆๆๆๆๆๆและก็รออีกต่อไปจะอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลย/จากคนอาภับเขต3

เขตอื่นๆทำไมเขาทำได้ แต่ เขต3สงขลาทำไมถึงทำไม่ได้อยากทราบจังว่าเขาถือกฏหมายและหรือใช้ระเบียบคนละฉบับกันหรือยังไง ขอวอนผู้รู้ช่วยตอบให้ทราบด้วยนะครับ และอยากเรียนมายังท่าน ผอ.ไกร เกษทันทราบด้วยว่ายังมีเขตที่มีความคิดแบบนี้ยังมีอยู่อีกมากครับ

วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 54 สมาคมลูกจ้างประจำ ประชุมสัมนาเชิงวิชาการนั้น อยากทราบรายละเอียดจากท่านที่เข้าร่วมประชุมครับ ว่าข้อเสนอทั้ง 6 ข้อ ที่ว่าได้(ยาหอมหรือเปล่า) พิจารณาผ่านหรือเปล่าครับ และเป็นกำลังใจให้สงขลา3สู้ๆๆพี่ เหมือนท่านที่ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จวันเดียว แต่ ณ เวลานี้กรุงโรมสร้างเสร็จแล้วทำไมท่าน (ผอ.) ไม่ตกแต่งให้สวยงาม

ไป ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ลงนรก ไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

สงขลา3 ลองโทรไปปรึกษา ท่านผอ.ไกร เกษทัน เบอร์โทรท่าน 0818766490 เผื่อท่านมีข้อแนะนำลองดูครับ

..........................นางรอง 3 .........................

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้กำลังใจครับ

ฟ้องศาลปกครองเลย มาตรา 157

ลูกจ้างประจำตั้งใจทำงานมาสิบกว่าปีพอมาปี2554ตกประเมินหัวหน้าบอกไม่เห็นใบประเมินการเจ้าหน้าที่บอกไม่รู้ตกได้ยังไงและไม่มีการประเมินครั้งที่1ก็ไม่มีครั้งที่2เอา กจ.เอาใบประเมินให้ผอ.เซ็นต์ทั้งสองครั้งผอบอกไม่ว่างงานเยอะ

หมายเหตุ การประเมินครั้งที่ประเมินจากอะไรได้เงินเดือนขึ้น 260.-บาท งงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ขอรบกวนพวกพี่ๆที่ทำเปลี่ยนสายงานไปเป็นพวกส่ายช่าง ขอรูปแบบในการจัดทำหน่อยค่ะ.. ตอนนี้งงเป็นไก่ตาแหกแล้วทำไม่ถูก ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ.....เพราะพวกเรายังไม่ได้ขยับจากพนักงานบริการแล้ว น่าเห็นใจจริงๆๆๆ

ถ้ากรุณาและเห็นใจส่งข้อมูลได้นะค่ะที่ E-mail : [email protected]

สพม.10 ลองเปิดไปดูที่เว็บสมาคมลูกจ้างประจำสพฐ.จะมีแบบตัวอย่างการเปลี่ยนสายงานของสพป.นครราชสีมา เขต 5 รายละเอียดการเปลี่ยนงานอยู่ในนั้น ขอให้สมหวังนะครับ

.........................นางรอง 3...............................

เขต ๓ สงขลา /// เขตอื่นๆทำไมเขาทำได้ แต่ เขต3สงขลาทำไมถึงทำไม่ได้อยากทราบจังว่าเขาถือกฏหมายและหรือใช้ระเบียบคนละฉบับกันหรือยังไง ขอวอนผู้รู้ช่วยตอบให้ทราบด้วยนะครับ และอยากเรียนมายังท่าน ผอ.ไกร เกษทันทราบด้วยว่ายังมีเขตที่มีความคิดแบบนี้ยังมีอยู่อีกมากครับ//// เขต ๑ กาฬสินธุ์ ก็เหมือนกันพี่ // เขต ๒,เขต ๓ เขาไปเป็นนายช่างหมดแล้ว//

-เขต ๑ กาฬสินธุ์ ผอ.บุคคล เขาบอกให้รอไปอีก ๕ ปี จึงปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้

-

น่าสงสารพวกเราเนาะ ขอเป็นกำลังใจทุกๆ คน

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกเขตสมหวังนะครับ ขอให้ได้นายช่างกันทุกคนสมหวังนะครับ จากกาญจนบุรี เขต 1

หลักการเหตุผล อยู่คู่กัน เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนสายงานเพราะว่าเงินเดือนตัน เพดานเงินเดือนลูกจ้างต่ำ ไม่พอจะกิน ผมทำงานมา20ปี ได้รับเงินเดือน 15000 บาท ครูทำงานมา20ปีได้รับ 30000 บาท มันแตกต่างกันเหลือเกิน นี่หรือประเทศไทย ครูจบปริญญาตรี ผมก็สู้อุส่าห์เรียนจนจบปริญญาตรี ช๊วิตก็ยังเหมือนเดิม ทาง สพฐ.น่าจะมาดูแลตรงนี้บ้างเพื่อสานฝันให้ลูกจ้างได้มีความสำเร็จในชีวิต ผมเหลืออายุราชการอีกแค่ 13 ปี ผมอยากจะเป็นครูจะให้ทำอย่างไร

ขอบคุณมากนะคะคุณนางรอง3 เจอแล้วจ๊ะ ,,,,

           สิ่งที่คิดสิ่งที่ทำสิ่งที่ต้องการจงสมหวังทุกๆท่านเทอญ

ตอบ คุณลูกจ้างเงินเดือนน้อย อยากเป็นครู ตอนนี้ทำได้แค่ เป็นครูช่วยสอนครับ โดยการปรับเปลี่ยนสายงานจากช่างไปเป็นอยู่ในกลุ่มสนับสนุน เพราะว่าในสายงานกลุ่มสนับสนุนนั้นจะมีตำแหน่ง ครูช่วยสอน รองรับ ลูกจ้างอยู่ครับ แต่ที่สำคัญ ท่านต้องมี ใบประกอบวิชาชีพ มีวุฒิปริญญาตรี และทำการช่วยสอนมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไปแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนให้ไปดูที่ ว. 466 นะครับทั้งคุณสมบัติต่างๆไปศึกษาดูแล้วกันถ้ายังไม่เข้าใจต้องถามผู้รู้ครับ เพราะมันทำได้ตั้งนานแระ ตอนนี้ที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วคืออุบลเขต 2 แล้วอีกหลายๆเขต ผมบอกได้แค่นี้ครับ นอกนั้นต้องช่วยเหลือตัวเองครับ ขอให้โชคดีแล้วกัน

เรียนถามผู้รู้เกี่ยวกับ ครูช่วยสอน ครับ และรายละเอียดต่างๆได้ข่าวว่าคุณพี่ chaiyut รู้รายละเอียดเกี่ยวกับครูช่วยสอน ขอคุณพี่ ม2ทสอบถามให้ด้วยครับจักขอบพระคุณอย่างสูง

พี่น้องชาวลูกจ้างที่จะเลื่อนชั้นงานจากช่าง 3 เป็นช่าง 4 ของ สพฐ. เมื่อวานผมได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต สพป.

สามารถส่งแบบคำขอได้ (รับตำแหน่งระดับ 3 มาแล้วเกิน 2 ปี)ถ้ามีความพร้อมที่จะให้กรรมการทำการประเมิน สิ่งที่สำคัญส่วนมาก จะไม่พร้อมในเรื่องเอกสารของผลงาน และคำสังแต่งให้ปฎิบัติงานในหน้าที่ เพราะชาวลูกจ้างจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องเอกสาร

ส่วนมาจะรับคำสั่งด้วยวาจา / ถ้ามีความคิดที่จะเลื่อนชั้นงานก็พยายามเก็บช้อมูลและหลักฐานในการปฏิบัติงานไว้ด้วยจะเป็นการดี

สวัสดีครับคุณ chart ผมมาบอกข่าวว่า วิธีการขอเบิกเงิน 15 เท่าหลังลูกจ้างที่รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิตออกมาแล้วครับ สนใจจะเบิกไหมครับ ดูได้ที่ เวป กรมบัญชีกลางครับ

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านอาจจะช้าไปหน่อยนะครับ งานยุ่งไปหน่อยเลยไม่ได้มาอวยพรให้ทุกท่าน

ขอให้พี่ ๆ ทุกท่าน

เพื่อน ๆ ทุกท่าน

และน้องๆ จงมีความสุขกับปีใหม่และตลอดไป

สวัสดีครับผมขอรบกวน ใครรู้กฎหมายของเกี่ยวกับรถพยาบาลบ้างครับ กรณีรถจักรยานยนต์ตัดหน้าขณะขับรถส่งผู้ป่วยและเปิดไฟขอทางไป รถจักรยานยนต์อยู่ทางซ้ายมือผม ผมขี่ตามไปด้านหลัง รถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้าระยะไม่ถึง 2 เมตร ผมขับด้วยความเร็วประมาณ 80 กม/ชม.เลยชนเข้าเต็มๆพยายามเบรกแต่เบรกไม่อยู่จริง ๆ ปรากฏว่าคนขับรถจักรยานยนต์ขาหัก 1 ข้าง แต่ผมก็ช่วยคนเจ็บส่ง รพ.ก่อนนะครับไม่ได้นิ่งเฉย สอบถามตอนไปเยี่ยมเค้าบอกไม่เห็น แล้วนิติกรจังหวัดพุดประมาณว่าผมผิดเต็มจะให้จ่ายเงินค่าซ่อมรถพยาบาล ผมเลยงงอะไรเนี๊ยะขับรถส่งผู้ป่วยแท้ๆ ปฏิบัติหน้าที่อยู่พอชนก้บอกว่าคนขับผิด ทั้งๆที่เค้ามาตัดหน้าระยะกระชั้นชิด ผมเบรกจนรถเกือบตกถนน ถ้าวันนั้นรถเบรกไม่อยู่ลูกจ้างประจำคงจะหมดไปอีกหนึ่งคน เลยรู้สึกน้อยใจทำไมครับผมบอกเหตุสุดวิสัยจริงๆ ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับ เพราะเป็นเวลากลางวันด้วย หาว่าผมประมาทต้องชดใช้ พี่ๆน้องๆคนไหนพอรู้เรื่องกฎหมายบ้างครับช่วยบอกผมทีผมผิดมั้ย

สวัสดีใหม่ครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับผม

สวัสดีปีใหม่2555ครับขอให้มีความสุขถ้วนหน้าถ้วนตากันทุกท่านเทอญ

ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียญช่วงนี้เงียบ............,มากครับ ไม่ได้ข่าวคราวอะไร ขอท่านนายกสมาคมช่วยหน่อยครับ ท่าน

ช่วงนี้ลูกจ้างรู้สึกจะหายหน้าหายตาไปหมดแล้ว งานยุ่งหรือประสบผลสำเร็จแล้วจึงไม่เข้ามาทักทายกัน

สวัสดีค่ะ ขอร่วมเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนนะคะ ดิฉันสงสัยว่าทำไมลูกจ้างเราเมื่อเกษียณรับบำนาญรายเดือนแล้ว ยังไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ในเมื่อรัฐบาลยังให้สิทธิคนต่างด้าวที่เป็นราษฎรอาสา (รับจ้าง) ซึ่งไม่ใช่เป็นคนไทย รับบำนาญพิเศษเดือนละ 15,000.-บาท ขึ้นไป พร้อมสิทธิเหมือนข้าราชการบำนาญทุกอย่าง แล้วทำไมพวกเราคนไทยแท้ ๆ จึงไม่ได้รับสิทธิ

เห็นด้วยกับคุณสัญญา นะคะ คำว่าลูกจ้างประจำเมื่อก่อนเป็นที่ภาคภูมิใจมาก แต่เดียวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ก็ถูก >ข้าราชการบางคน มองไม่เห็นคุณค่า ชอบพูดเสียดสีบ่อยๆ เป็นแค่ลูกจ้างประจำ แล้วที่เขาลอยหน้า ลอยตาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะมีลูกจ้างประจำทำงานให้หรอกหรอ อยากให้เปลี่ยนคำว่าลูกจ้างประจำ เป็น พนักงานประจำราชการ น่าจะดูดีขึ้นอีกหน่อย

ดีใจด้วยค่ะ ถ้าได้รับค่ารักษาหลังเกียรก็ยิ่งดีค่ะ หรือบรรจุให้คนที่ทำงานมา 10 ปีขึ้นไป

ยังไม่ช้าไปนะครับกับคำว่าสวัสดีปีใหม่ไทยกันนะครับ .สวัสดีปีใหม่ครับ 2555

คิดถึงพี่ ๆ เพื่อน ๆ ลูกจ้างประจำที่ยังรับราชการและที่ปลดเกษียณไปแล้ว...ทุกคนยังสบายดีอยู่ใช่หรือไม่...โปรดส่งข้อความถึงกันและกันบ้าง...คิดถึงทุกท่านนะคะ......./ภานัน

เงียบมากกกกกกกกกกกกก....

สวัสดีครับ พี่-น้อง ลูกจ้างส่วนราชการที่ยังรับราชการและที่ปลดเกษียณไปแล้ว ไม่ได้เข้ามาอ่านตั้งนาน เนื่องจาก คอมเสียไปลงวินโดว์ใหม่ เวปเลยหายไป
มีเพื่อนที่ปลดเกษียณไปแล้ว อยากทราบว่า เงินบำเหน็จตกทอด 15 เท่า สามารถกู้ยืมได้ เหมือนข้าราชการบำนาญหรือเปล่า มีใครทราบบ้างครับ

สบายดีครับ เพื่อนลูกจ้างทุกคนครับ รับบำเหน็จรายเดือนแล้วสบายมาก คิดถึงทุกคน

สวัสดีปีใหม่ปี.2556 ดิฉันขอให้ท่านมนูญและเจ้าหน้าที่ทุกท่านและขอให้ลูกจ้างประจำของรัฐในปัจจุบันและที่ปลดเกษียณไปแล้ว ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองมากมาย ร่ำีรวย ร่ำรวย และขอให้ลูกจ้างประจำทุกท่านได้รับข่าวดีเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหลังปลดเกษียณภายในปี 2556 นี้ นะคะ คิดถึงทุกคนค่ะ......./ภานัน

  1. อยากสอบถามค่ะ คุณพ่อเป็นนักการภารโรง สำนักงานที่ดิน ปลดเกษียณ เมื่อ30 กย.56

ท่านรับบำนาญ ซึ่งระบุว่า เป็นปีแรกที่ได้รับบำนาญ

แต่เกิดความข้องใจค่ะ สิทธิ์การรักษาพยาบาลพ่อ ถูกปรับเปลี่ยนเป็นบัตรทอง

ทำไมถึงไม่เป็นต้นสังกัดค่ะ หรือเพราะเราไม่ได้แจ้งกรมบัญชีกลาง


รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น