โครงการอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อบรม

1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป


หลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ขั้นสูง
          ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(Geographical Information system :GIS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) โดยข้อมูลลักษณะต่างๆ ในพื้นที่ที่ทำการศึกษาจะถูกนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามต้องการ  และใช้กระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel Design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูล ให้แสดงผลในรูปของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์
            วัตถุประสงค์ของการใช้ GIS คือ ใช้เป็นสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น    ข้อมูลใน GIS สามารถตอบคำถามได้ว่า สถานที่ และสิ่งต่างๆที่เราต้องการค้นหานั้นอยู่ที่ไหน  และเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างๆอย่างไร   นอกจากนี้ยังช่วยบอกให้รู้ว่ามีทางเลือกใดบ้าง และแต่ละทางเลือกมีลักษณะอย่างไร และเปรียบเทียบหาทางเลือกที่ดีที่สุด ข้อมูลที่ได้จาก GIS เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatail Data) ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งของข้อมูลที่เราสนใจอ้างอิงถูกต้องกับระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์บนพื้นโลก  (Geo-referenced data) ซึ่งระบบสารสนเทศนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆคือ ลักษณะทางกายภาพ สังคม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่เรากำลังศึกษา นอกจากนี้ยังบอกถึงตำแหน่งและเวลาของสิ่งที่เรากำลังทำการศึกษา
           ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำเทคโนโลยีด้าน GIS ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
                เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้กับเจ้าหน้าจากหน่วยงานต่างๆ
 และบุคคลทั่วไป
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 27 – 29 มิถุนายน  2549  เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  30  คน
ค่าลงทะเบียน
            คนละ  5,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Authorware
            ในปัจจุบันบทเรียนหรือสื่อช่วยสอนด้าน CAI เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โปรแกรม Authorware เป็นโปรแกรมที่ถูกนิยมนำมาใช้ในการสร้างสื่อช่วยสอนเป็นอย่างดี เนื่องเพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลย ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจต้องการนำเสนองานสอนหรือสร้างสื่อช่วยสอนได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Authorware ได้
3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบสร้างสื่อมัลติมีเดียได้
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่  17 – 19 ก.ค. 2549   เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
ค่าลงทะเบียน
            คนละ  3,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver MX 2004
            ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังให้ความสนใจด้านการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานตนเองบนเว็บไซท์ ซึ่งการสร้างเว็บเพจเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ โปรแกรม Dreamweaver เป็นโปรแกรมที่มีขีดความสามารถสูงในการสร้างเว็บเพจ การจัดอบรมการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver จึงเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าจัดการอบรมขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะในการสร้างแก่ผู้เข้าอบรม
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการสร้างเว็บเพจ

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver MX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบสร้างโฮมเพจได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 7 – 9 ส.ค. 2549  เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน

ค่าลงทะเบียน

            คนละ  3,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

            ปัญหาความไม่เข้าใจในหลักการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอีกปัญหาหนึ่งในหน่วยงานต่างๆ ที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงาน เมื่อคอมพิวเตอร์หยุดการทำงาน เนื่องจากปัญหาในเครื่องคอมพิวเตอร์เอง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน หลักสูตรการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการทำงานและรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อสร้างทักษะผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ในการตรวจเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการบำรุงรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 10 – 12 ก.ค. 2549 เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คน
ค่าลงทะเบียน
            คนละ  3,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการทั่วประเทศ ตามมติ ครม. ของ NECTEC

            ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของแผนและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนระดับจากระดับ 5 เป็นระดับ 6 ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์ สามารถที่จะสร้างตารางทำการ (Spreadsheet) ได้นั้น ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ให้เป็นตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับข้าราชการทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับพื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพื่อจัดการงานต่างๆเช่น Excel ในการสร้างตารางทำการ, Word สำหรับใช้งานด้านเอกสาร, ในการนำเสนอผลงานใช้ Powerpoint และการใช้ e-mail, Internet  เบื้องต้น ในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสืบค้นหาข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่  23 – 25  ส.ค. 2549   เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คน
ค่าลงทะเบียน
            คนละ  3,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Project เพื่อการบริหารโครงการ
     จากที่ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่จะมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในองค์การหลากหลายด้าน ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้การทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารโครงการ ถ้าได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารโครงการ ซึ่งมีความซับซ้อน และยุ่งยากในกระบวนการควบคุม การตัดสินใจในกิจกรรมงานหลักและงานย่อยต่างๆ ผู้บริหารก็จะสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมนี้ ช่วยในการบริหารจัดการโครงการต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับกิจกรรมงาน การจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการทำโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.      เข้าใจหลักการทำงานด้วยโปรแกรม Microsoft Project
2.      สามารถใช้โปรแกรมนี้จัดการเกี่ยวกับการบริหารโครงการเบื้องต้นได้
3.      สามารถใช้โปรแกรมในชุด Microsoft Project จัดการงานได้
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 29 -30 สิงหาคม 2549 เวลา 9.00 – 16.00 น. (2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
ค่าลงทะเบียน
            คนละ  2,000  บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
     ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น การพัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการสนับสนุนของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการให้บริการทั้งด้านวิชาการและด้านเทคโนโลยี หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้เข้าอบรม
2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรมในขั้นพื้นฐานได้
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 17 – 19  เม.ย. 2549   เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ค่าลงทะเบียน
            600 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร การจัดการบริหารงานด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook
     การทำงานในปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมาก เช่น รับส่งข้อมูลข่าวสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบการรับส่งจดหมายในปัจจุบันเป็นการรับส่งจดหมาย และเก็บรักษาจดหมายบนระบบ ทำให้ความปลอดภัยของข้อมูลมีน้อย โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรับส่งจดหมาย การนัดหมาย การมอบหมายงาน และมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สามารถช่วยในการทำงานได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักโปรแกรมช่วยในการทำงานในด้านต่างๆ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 
            รุ่นที่ 1  วันที่ 24 – 26  เม.ย. 2549    เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)
            รุ่นที่ 2 วันที่ 5 – 7  ก.ค. 2549          เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)
            ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คนต่อรุ่น
ค่าลงทะเบียน
            600 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการทั่วประเทศ ตามมติ ครม. ของ NECTEC
            ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของแผนและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนระดับจากระดับ 5 เป็นระดับ 6 ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์ สามารถที่จะสร้างตารางทำการ (Spreadsheet) ได้นั้น ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ให้เป็นตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับข้าราชการทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับพื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพื่อจัดการงานต่างๆเช่น Excel ในการสร้างตารางทำการ, Word สำหรับใช้งานด้านเอกสาร, ในการนำเสนอผลงานใช้ Powerpoint และการใช้ e-mail, Internet  เบื้องต้น ในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสืบค้นหาข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม   วันที่ 7 – 9  มิ.ย. 2549  เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ค่าลงทะเบียน
            600 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Microsoft Project กับการบริหารแผนกลยุทธ์
            ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานตนเอง โดยส่วนใหญ่คณะ/หน่วยงานได้มีการจัดทำแผนงานตามกลยุทธ์ที่จัดเก็บด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบในการจัดเก็บที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะทำให้การนำมาใช้ในการบริหารจัดการในด้านการวางแผน เพื่อปรับเปลี่ยนหรือการจัดทำแผนในปีถัดไปค่อนข้างจะยุ่งยาก จึงเป็นภาระงานที่ยุ่งยากพอสมควรของหน่วยงานในการที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ทั้งในระดับเชิงนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งนี้การนำโปรแกรม Microsoft Project มาเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดเก็บแผนงาน/โครงการเหล่านั้น จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านการวิเคราะห์และวางแผนสามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ ซึ่งการจะนำระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยงานนั้น ก็ต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อนำมาสร้างระบบติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการของคณะ/หน่วยงาน และจัดเก็บแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ ของผู้ปฏิบัติและผู้บริหารในคณะ/หน่วยงานของตนเองบนสื่อคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เกิดความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะในเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งตัวบุคลากรและมหาวิทยาลัยด้วย
            ดังนั้นในฐานะที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการสนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้แก่ประชากรของมหาวิทยาลัย จึงได้มองเห็นถึงความสำคัญในการที่จะพัฒนากลุ่มบุคลากรเหล่านี้ ให้สามารถที่จะวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านแผน เพื่อนำไปเป็นกรอบในการจัดทำโครงการตามแผนกลยุทธ์ และสามารถที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของตนเองได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Project ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
3. สามารถใช้ Microsoft Project บริหารและติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2549    จำนวนทั้งหมด 12 ชั่วโมง  จำนวน 2  วัน  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
ค่าลงทะเบียน
            400 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CCKKU และการบริหารองค์ความรู้ในองค์กร
               
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐ เอกชน องค์กรมหาชน ได้มีการนำซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์สใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ ประกอบกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้มีการพัฒนามากพอสมควร สามารถนำไปใช้งานได้
                เนื่องจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีการใช้งานในวงแคบทำให้ต้องมีการถ่ายทอดความรู้จึงจะสามารถใช้ได้      
วัตถุประสงค์
พัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความสามารถใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CCKKU ในการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรและเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างรวดเร็ว
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2549 (รวม 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน
ค่าลงทะเบียน
            400 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
            ในปัจจุบันความต้องการในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของผู้ที่ทำวิจัยมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS วิเคราะห์และประมวลผล โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจในการทำวิจัยทางสถิติ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมนำเสนอข้อมูลในเชิงสถิติได้ รวมถึงการเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเน้นการแปลผล  การวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม   วันที่ 11 – 12 พ.ค. 2549        จำนวนทั้งหมด  12  ชั่วโมง จำนวน 2 วัน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ค่าลงทะเบียน
            400 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C#
                เพื่อที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา C#  ซึ่งเป็นภาษาใหม่ สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมได้ทั้ง Windows Application และ Web Application โดยนำไปใช้เป็น ASP .NET ซึ่งเป็น Dynamic Web Pages และ XML Web services ได้ ในการใช้ภาษา C#  จะ run บน .NET Framework ในปัจจุบันนี้นอกจากจะทำงานบน OS ของ Microsoft แล้วก็ยังสามารถนำโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C#  ไปทำงานบน OS ที่เป็น Linux ได้ด้วย
วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented

  2. เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# เบื้องต้นได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 1 – 4 ส.ค.  2549   เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน

ค่าลงทะเบียน
            600 บาท (รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


3. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
            ตามที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548” นั้น เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับพื้นฐานตามมาตรฐานสากลและมีประกาศนียบัตรรองรับผู้มีความรู้ความสามารถ ผ่านเกณฑ์สามารถใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาได้
                ซึ่งจากโครงการนำร่องดังกล่าว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการเพิ่มศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และเพื่อความสอดคล้องและสนับสนุนโครงการนำร่องดังกล่าว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในการนำไปต่อยอดความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและชีวิตประจำวันต่อไป
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับพื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพื่อจัดการงานต่างๆเช่น Excel ในการสร้างตารางทำการ, Word สำหรับใช้งานด้านเอกสาร, ในการนำเสนอผลงานใช้ Powerpoint, การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Ms-Access และการใช้ e-mail, Internet  เบื้องต้น ในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสืบค้นหาข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
            รอบที่ 1  วันที่ 20 – 23  มิ.ย. 2549 เวลา 9.00 – 16.00 น. (4 วัน รวม 24 ชั่วโมง)
            รอบที่ 2  วันที่ 15 – 18 ส.ค. 2549  เวลา 9.00 – 16.00 น. (4 วัน รวม 24 ชั่วโมง)
            ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คนต่อรุ่น
ค่าลงทะเบียน
            ฟรี  (มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแจก)


หลักสูตร การสร้างเว็บไซท์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver  MX
            ในปัจจุบันการสร้างเว็บไซท์เพื่อใช้ในการดำเนินการทางธุรกิจ หรือเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตลอดทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและสาระต่าง ๆ กำลังเป็นที่นิยมกันมากในองค์กรต่าง ๆ เนื่องเพราะกระแสของการติดต่อสื่อสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซท์ได้รับความรู้ในการสร้างเว็บไซท์ และสามารถดูแล รักษาข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้นบนเครื่องที่อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเปิดหลักสูตรการสร้างเว็บไซท์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver นี้ขึ้น อันจะเป็นหนทางที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจเป็นอย่างมาก
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้เข้าอบรมในการสร้างเว็บไซท์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver MX
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม  วันที่ 10 - 11 ส.ค.  2549  เวลา 9.00 – 16.00 น. (2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ค่าลงทะเบียน
            ฟรี (มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแจก)


หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C#
                เพื่อที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา C#  ซึ่งเป็นภาษาใหม่ สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมได้ทั้ง Windows Application และ Web Application โดยนำไปใช้เป็น ASP .NET ซึ่งเป็น Dynamic Web Pages และ XML Web services ได้ ในการใช้ภาษา C#  จะ run บน .NET Framework ในปัจจุบันนี้นอกจากจะทำงานบน OS ของ Microsoft แล้วก็ยังสามารถนำโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C#  ไปทำงานบน OS ที่เป็น Linux ได้ด้วย
วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented

  2. เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# เบื้องต้นได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม   วันที่ 13-15  มิ.ย.  2549   เวลา 9.00 – 16.00 น. (3 วัน รวม 18 ชั่วโมง)  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ค่าลงทะเบียน
            ฟรี  (มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแจก)

หลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
            ในปัจจุบันความต้องการในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของผู้ที่ทำวิจัยมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS วิเคราะห์และประมวลผล โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้คำนึงถึงภารกิจ ที่จะให้บริการเสริมความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  เพื่อเสริมความรู้จากประสบการณ์ในการเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมนำเสนอข้อมูลในเชิงสถิติได้ รวมถึงการเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเน้นการแปลผล  การวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม    วันที่  5 มิ.ย. 2549   จำนวนทั้งหมด  6  ชั่วโมง จำนวน 1 วัน   ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ค่าลงทะเบียน
            ฟรี  (มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมแจก)

สนใจสมัคร หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรอุมา แอมนนท์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ : (043) 348601 – 4  ต่อ  6125   E-Mail : Puk7640@kku.ac.th 

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.computer.kku.ac.th/

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 20133เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2006 14:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 12:09 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

สนใจสมัคร หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรอุมา แอมนนท์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ : (043) 348601 – 4  ต่อ  6125   E-Mail : Puk7640@kku.ac.th

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.computer.kku.ac.th/

เนื่องจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ได้มีการจัดการอบรมในโครงการต่างๆ 3 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรย่อๆ ดัง URL ที่ได้แนบแล้วนี้
1. โครงการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป
http://www.computer.kku.ac.th/train1_49.htm
2. โครงการอบรมสำหรับบุคลากร มข.
http://www.computer.kku.ac.th/train2_49.htm
3. โครงการอบรมสำหรับนักศึกษา มข.
http://www.computer.kku.ac.th/train3_49.htm
หากท่านใดสนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรอุมา บรรพต โทร. (043) 348601 - 2 ต่อ 6125
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี