การปฎิบัติงานในสำนักงาน เป็นการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ซึ่งในแต่ละวัน จะมีปัญหาให้แก้ไข รวมทั้งคำชม อยู่เสมอ ซึ่งการทำงานร่วมกัน จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์  ความเข้าใจกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน