ขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำSpecคอมพิวเตอร์

ที่เป็นSpecหรือคุณลักษณะคอมพิวเตอร์มาตรฐานกลาง

ขอให้คณะ/หน่วยงานติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์(คุณพงษ์ศักดิ์)

หรือที่กองแผนงาน(คุณประพันธ์)