ศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนรับส่งเอกสารทางด้านระบบการเงินของคณะวิทยาศาสตร์