ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมวิชาพลศึกษา
                เรื่อง ศิลปะแม่ไม้มวยไทย สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อศึกษาศิลปะการป้องกันตัวของไทย
        2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

ความสำคัญ
        1.  ทำให้ได้บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่รวบรวมศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยมีโครงสร้างรายวิชา คือ
               - ประวัติมวยไทย
               - คุณลักษณะของมวยไทย
               - ประเภทของมวยไทย
               - ศิลปะการไหว้ครู
               - ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
               - กติกามวยไทย
         2. เมื่อศึกษาบทเรียนเรื่องนี้แล้ว เมื่อนำไปปฏิบัติจะทำให้ร่างกายแข็งแรง เกิดความคล่องตัว มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการป้องกันตัวและช่วยรักษาศิลปะประจำชาติ